Misioni

Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) ndihmon shoqëritë post-konfliktuoze në ish Jugosllavi të rivendosin sundimit të ligjit dhe ballafaqimin me trashëgiminë e shkeljeve masive të të drejtave të njeriut, për të parandaluar përsëritjen e tyre si dhe për të siguruar përgjegjshmërinë dhe zbatimin e  drejtësisë.

Programi i drejtësisë transicionale i FDH-së implementohet përmes këtyre komponentëve:

  1. Dokumentim
  2. Drejtësia dhe reforma institucionale
  3. Edukim
  4. Nisma për KOMRA
  5. Memorialet
  6. Outreach

Historia 

Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) është organizatë joqeveritare për të drejtat e njeriut e themeluar në vitin 1992 nga Natasha Kandiq, me qëllim që t’i dokumentojë shkeljet skandaloze të të drejtave të njeriut që po kryheshin me të madhe në gjithë Jugosllavinë e asaj kohe, gjatë konflikteve të armatosura në Kroaci, Bosnjë e Hercegovinë dhe më pas në Kosovë.

Mirënjohje

Në shtator të vitit 2010 Bordi për OJQ  të Këshillit Ekonomik dhe Social (ECOSOC) ia ndau  Fondit për të Drejtën Humanitare (FDH), një status special konsultativ në kuadër të ECOSOC. Ky status special i është nda  FDH-së për veprimet dhe kontributin në krijimin e drejtësisë transicionale në ish-Jugosllavi.

Ekip

Themeluesja  – znj. Natasa Kandiq

Zonja Natasha Kandiq, themeluesja dhe FDH-së, është laureat i më shumë se 20 çmimeve ndërkombëtare, rajonale dhe kombëtare për të drejtat e njeriut. Në vitin 2000, ajo u nderua me çmimin Martin Ennals, që paraqet mirënjohje prestigjioze për mbrojtësit e të drejtave të njeriut. Në vitin 2003, gazeta “Time” e vendosi Natasha Kandiqin në mesin e 36 heronjve evropian. Në vitin 2004, Fondacioni “Njerëzit në Nevojë” e nderoi atë dhe FDH-në me çmimin e tyre “Homo Homini”, i cili iu dorëzua nga Vaclav Havel. Në vitin 2005, Natasha Kandiq u shpall qytetare nderi e Sarajevës, kurse gazeta “Bosnja e Lirë” e zgjodhi atë njeriun e vitit në Bosnjë dhe Hercegovinë. Në shtator të vitit 2006, Natasha Kandiq u bë anëtare e Urdhrit të Yllit të Mëngjesit Kroat të Katarina Zrinska, të cilin Kryetari i Kroacisë ua jep individëve që kanë dhënë kontribut të madh për promovimin e vlerave morale. Në nëntor të vitit 2006, revista “Time” e shpalli Natasha Kandiqin si një nga heronjtë e saj të 60 viteve të shkuara. Në mars të vitit 2007, Natasha Kandiq u bë anëtare e Bordit Ndërkombëtar Këshillues të Revistës Ndërkombëtare për Drejtësi Tranzicionale (Oxford University Journals), kurse në gusht të vitit 2008, ajo u ftua t’i bashkohet Këshillit Konsultativ të Qendrës Weiser të Universitetit të Miçiganit për  Demokracitë që po lindin. Instituti Kosovar i paqes, në nëntor të vitit 2012 ja ndau Natasha Kandiqit çmimin për paqe, punë të jashtëzakonshme si dhe për kontributin në pajtimin mes popujve në rajon”. Civil Rights Defenders -mbrojtësit e të drejtave civile e kanë shpallur Natasha Kandiqin si mbrojtëse e drejtave civilëve për vitin 2013, Nisma e të rinjve për të drejtat e njeriut në Serbi e shpërbleu atë me çmimin e festivalit “Ditët e Sarajevës në Beograd”, ndërsa në fund të të njëjtit vit ajo u shpërblye me çmim “Hrant Dink”, nga Fondacioni turk.

Udhëheqjen e FDH-së e përbënë ekipi ekzekutiv

Budimir Ivanisheviq, drejtor ekzekutiv

budimir_ivanisevic

Në cilësinë e drejtorit ekzekutiv, Budimir Ivanisheviqi përfaqëson, udhëheq dhe mbikëqyr punën e FDH-së, kurse në kuadër të ekipit ekzekutiv ai është përgjegjës për afarizmin primar financiar-administrativ. Në FDH punon nga muaji tetor i vitit 1999. Deri në vitin 2004, pos me financat, ka qenë i angazhuar edhe në zhvillimin e programit, në shkrimin e projekteve dhe në përcjelljen e realizimit të programit. Nga viti 2004 e kryer funksionin e drejtorit ekzekutiv të FDH-së. Krahas kësaj, Budimiri mbi tri vite e ka udhëhequr projektin e Nismës për KOMRA-n si dhe disa projekte të tjera rajonale.

Ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Beogradit. Gjatë punës së tij në FDH ka vijuar shumë kurse në Serbi dhe jashtë nga fusha e financave dhe e menaxhimit me ciklin e projekteve, ngritjen e fondeve (fundraising), resurset njerëzore dhe menaxhmentin. Midis të tjerash, në vitin 2004 ka qenë vijues i Programit Visiting Fellows, gjatë të cilit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë si stazhist në disa prej organizatave dhe fondeve më të mëdha botërore joqeveritare.

Jelena Krstiq

jelena_krstic

Jelena Krstiq në kuadër të Ekipit ekzekutiv e udhëheq programin e arsimit për drejtësinë tranzicionale dhe faktet e përcaktuara nga gjykata mbi shkeljet e të drejtave të njeriut gjatë luftërave në ish-Jugosllavi, programin e informimit të publikut për punën e FDH-së, si dhe zhvillimin e partneriteteve me një rreth të gjerë të akterëve shoqërorë. Organizatës i është bashkuar në vitin 2007, kur ka filluar të koordinojë projektin e drejtuar në konstatimin e fakteve mbi shkeljet e të drejtave të njeriut gjatë konflikteve të armatosura në ish Jugosllavi. Nga viti 2008 e deri në vitin 2012 e ka koordinuar Nismën rajonale për themelimin e KOMRA-s. Gjatë vitit 2011 e ka udhëhequr shkollën e parë Kombëtare të Drejtësisë Tranzicionale të FDH-së. Nga viti 2012 e deri në vitin 2014 ka punuar në zyrën për bashkëpunim me shoqërinë civile, para së gjithash duke u marrë me shoqërinë civile, me bashkëpunimin rajonal dhe proceset euro-integruese të Serbisë. Ekipit të FDH-së prapë i është bashkuar në muajin prill të vitit 2014, në punët e informimit të publikut, të integrimeve evropiane dhe në përcjelljen e zbatimit të mekanizmave të drejtësisë tranzicionalte në Serbi.

Ka diplomuar në politikologji në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd, dhe i ka kryer një numër të madh të kurseve arsimore joformale mbi të drejtat e njeriut dhe çështjet e ndërtimit të paqes. Është magjistre e modulit Siguria Ndërkombëtare, në kuadër të programit master të Studimeve Ndërkombëtare në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd.

Ivana Zhaniq

ivana_zanic

Ivana Žanić, as a member of the HLC Executive Team, is in charge of the HLC legal programme. In the period from 2010 to 2012, she was employed as a trainee at a law office where she worked on the most complex cases in the field of criminal law. In addition to law practice, Ivana volunteered for several non-governmental organizations. She joined the HLC in 2012, working as a researcher on the “Kosovo Memory Book” project, and a coordinator of the “Dossiers: Search for War Crimes Perpetrators” project. From April to November 2018, Ivana has coordinated the work of the HLC legal team.
Ivana graduated in Law at the Faculty of Law, University of Belgrade, and holds a Master’s degree at the Faculty of Political Sciences, University of Belgrade, where she mastered with the subject “Command Responsibility in the Jurisdiction of International Tribunals”. She passed her Bar Exam in 2015.

Çasllav Ninkoviq

caslav.ninkovic.Çasllav Ninkoviq është koordinator i zyrës dhe bashkëpunëtor në projektet në kuadër të programit të edukimit të FDH-së. Para angazhimit në Fond, ai ka bashkëpunuar me shumë organizata joqeveritare, në fushën e edukimit politik të të rinjve dhe të organizimit sindikal, si dhe i ka mësuar nxënësit e shkollave të mesme në lëndët Sociologji dhe Edukata Qytetare. Çasllavi ka diplomuar në sociologji në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Beogradit. Fusha e interesimit të tij profesional përfshin edukimin politik të të rinjve, teoritë politike, praktikën bashkëkohore politike si dhe zhvillimin historik dhe shpërbërjen e Jugosllavisë.
Jovana Kolariq

jovana kolaricJovana Kolariq është hulumtuese në projektin „Dosjet – kërkimi i kryerësve të krimeve të luftës“. Paraprakisht ka qenë vullnetare e pastaj është angazhuar në projektet “Qytetarët e vrarë të Kroacisë, të kombësisë serbe, në konfliktet e armatosura në Kroaci“ dhe „Humbjet njerëzore në Slloveni, B dhe H dhe Kroaci “. Jovana ka diplomuar në sociologji në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Novi Sadit dhe ka përfunduar disa edukime joformale nga fusha e drejtësisë tranzicionale dhe e teorisë së konfliktit.
Vishnja Shijaçiq

visnja sijacicVishnja Shijaçiq është analiste ligjore e FDH-së dhe koordinatore e projektit e „Përcjellja e zbatimit të Strategjisë Kombëtare në procesimin e krimeve të luftës në Serbi“. Para angazhimit në FDH, Vishnja e ka kryer punën e avokates stazhiste dhe aktivisht ka marrë pjesë edhe në punën e Qendrës së të Rinjve CK13 në Novi Sad. Ka diplomuar në Drejtësi, kurse është duke vijuar mësimet e masterit në të Drejtën Ndërkombëtare Humanitare në Fakultetin e Shkencave Politike të Universitetit të Beogradit.


Predrag Miletiq

predrag mileticPredrag Miletiq është koordinator i Sistemit të Informimit të FDH-së, pjesë e cilit është edhe Baza e të dhënave mbi krimet e luftës dhe shkeljet e të drejtave të njeriut. Në projektin “Nisma për Dokumentim në Sudanin Jugor”, ai e bënë punën e analistit-konsultantit. Është bashkëpunëtor edhe në projektin “Rrjeti rajonal i organizimit të shoqërisë civile për pajtim në ish Jugosllavi: përkrahja për themelimin e KOMRA-s/Libër Kujtimi i Kosovës”. Predragu ka diplomuar në drejtësi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Beogradit dhe ka përfunduar disa kurse joformale edukative në temën e historisë gojore, në atë të së drejtës ndërkombëtare humanitare, në dokumentimin dhe në menaxhimin me bazën e të dhënave.Jelena Jovanoviq

jelena jovanovicJelena Jovanoviq është hulumtuese dhe analiste e projektit të dokumentimit të humbjeve njerëzore në luftërat në ish Jugosllavi. I është bashkuar FDH-së në vitin 2010, si arkiviste në digjitalizimin e lëndës arkivore dhe transferin e arkivit të Gjykatës Ndërkombëtare Penale për ish Jugosllavinë. Jelena ka diplomuar dhe e ka përfunduar masterin në Departamentin e Historisë të Fakultetit Filozofik në Beograd dhe e ka përfunduar programin e masterit njëvjeçar në Universitetin e Evropës Qendrore në Budapest.
Millan Gaçanoviq

milan gacanovicMillan Gaçanoviq në FDH është i angazhuar në përkrahjen informative dhe statistikore si dhe në punët që lidhen me analizën dhe përpunimin e të dhënave në Bazën e të dhënave të FDH-së. Për nga përgatitja, është sociolog, i diplomuar në Fakultetin Filozofik të Universitetit në Beograd. Millani është në FDH që nga themelimi i organizatës në vitin 1992.

Vlladimir Milanoviq

vladimir milanovicVlladimir Milanoviq e koordinon projektin Transferi i Arkivit dhe i Bibliotekës së Hagës në FDH. Më përpara ka punuar në Arkivin e Jugosllavisë, kurse i është bashkuar FDH-së në projektin „Krijimi i koleksionit të transkripteve nga gjykimet e GJNPJ-së në gjuhët B/K/S“. Ka diplomuar në histori në Fakultetin Filozofik në Beograd, e ka dhënë provimin profesional nga arkivistika dhe e ka fituar licencën e Bibliotekës Popullore për krijimin e shënimeve bibliografike në sistemet COBISS.SR. Vlladimiri e ka përfunduar programin joformal në Universitetin e Harvardit mbi politikat humanitare dhe hulumtimin e konflikteve.Mia Deretiq

mia dereticMia Deretiq është shefe e kontabilitetit të FDH-së. Punë të kontabilitetit ka kryer më përpara në disa kompani të huaja dhe ndërkombëtare si dhe gjatë shtatë viteve në agjencionin e saj vetjak të kontabilitetit. Në kompaninë franceze Pernod Ricard Srbija e ka kryer punën e kontrolluesit në shërbimin financiar. Është anëtare e Këshillit të Auditorëve dhe të Kontabilistëve të Serbisë, kurse ka vijuar një varg trajnimesh mbi kontabilitetin dhe menaxhimin financiar.


Biljana Vaskoviq

biljana vaskovicBiljana Vaskoviq është menaxhere financiare e FDH-së, e mandatuar për menaxhimin financiar në projektin rajonal të Nismës për Themelimin e KOMRA-s, për afarizmin e arkës dhe raportimin financiar të donatorëve. Si vullnetare ka marrë pjesë në fushatën „KOMRA – Jepe nënshkrimin!“ të vitit 2011. Para angazhimit në FDH ka punuar në vlerësimin financiar dhe në përcjelljen tekniko-financiare të projekteve të miratuara në fushat e sektorit të të rinjve të Ministrisë së Rinisë dhe të Sportit. Biljana ka diplomuar në marrëdhëniet ndërkombëtare në Fakultetin e Shkencave Politike të Universitetit të Beogradit.


Meris Mushanoviq

meris musanovicMeris Mushanoviq është analist ligjor i angazhuar ne FDH në kuadër të programit “Reparacionet”. Para angazhimit e tij në FDH, Merisi punoi në një zyre të avokaturës në Sarajevë . Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Sarajevë. Magjistroi Demokracinë dhe Drejtat e Njeriut në Universitetin e Bolonjës në temën “Ballafaqimi më të kaluarën : Sfidat e bashkëjetesës dhe procesimi i krimeve të luftës në Serbi” si dhe E Drejta Ndërkombëtare Publike dhe Evropiane në Universitetin Amerikan në Bosnje dhe Hercegovinë, në temën ” Roli i Viktimave në Tribunalin e Hagës – Kërkimi i Drejtësisë”. Ai përfundoi disa edukime joformale në fushën e drejtësisë tranzicionale dhe të drejtave të njeriut.Share