FDH-SS-001 FONDI: Materiale gjyqësore nga gjykimet e shqiptarëve në kohën e Sllobodan Millosheviqit

PERIUDHA: 1991 – 2006

BURIMET PRIMARE: Gjykata e Qarkut në Beograd – Paneli për krime të luftës, Gjykata e Qarkut në Pejë, Prishtinë, Gjilan, Mitrovicë, Prokuple, Pozharevc, Vranje, Zajeçar, Kraljevë, Leskovc, Negotin, Kurshumli, Kladovë, Novi Pazar, Këshilli komunal i komunës së Gllogovcit, Ministria e Drejtësisë e Republikës së Serbisë – Beograd

VËLLIMI DHE MEDIUMI:  18 kuti arkivore

PËRMBAJTJA:  Fondi përmban dokumentacion  nga gjykimet e pjesëtarëve të kombësisë shqiptare në kohën e Sllobodan  Millosheviqit, të cilat i kanë përcjellë hulumtuesit dhe avokatët e FDH-së. Gjykimet janë zhvilluar në territorin e Serbisë dhe të Kosovës. Fondi e përfshin periudhën prej vitit 1991 e deri më sot. Në kuadër të Fondit  gjenden materialet gjyqësore (paditë, aktgjykimet, ankesat, vendimet, procesverbalet nga hetimet e të akuzuarve, transkriptet e gjykimeve, procesverbalet nga dëgjimi i dëshmitarëve, shënimet zyrtare, raportimet nga gjykimet, korrespondencat, kërkesat për heqjen e paraburgimit, lutjet, vërtetimet, autorizimet),artikujt gazetaresk, fotografitë, letrat e të burgosurve, regjistrat e personave të zhdukur, të personave të burgosur, regjistrat e të burgosurve të luftës si dhe dokumentacioni përcjellës.

SISTEMI I RENDITJES:  nëpër kuti, të renditura sipas parimit gjeografik në raport me lokacionin e Gjykatës (sipas rendit alfabetik), kurse në kuadër të lëndëve – sipas parimit kronologjik (sipas datës)

Pritet rritja e fondit

GJUHA:  Serbe, shqipe

LISTA E PËRMBAJTJES:

Kutia nr. 1

 • Gjykimi i shqiptarëve të Kosovës në Serbi dhe në Kosovë: para Gjykatës së Qarkut në Beograd, Gjykatës së Qarkut në Vranjë, Gjykatës së Qarkut në Gllogovcë, Gjykatës së Qarkut në Gjilan, Gjykatës së Qarkut në Zajeçar, Gjykatës së Qarkut në Kraljevë dhe Gjykatës së Qarkut në Mitrovicë. Gjithsejtë 38 lëndë.

 

Kutia nr. 2

 • Gjykim i shqiptarëve të Kosovës në Serbi: para Gjykatës së Qarkut në Leskovc. Gjithsejtë 43 lëndë.

 

Kutia nr. 3

 • Gjykim i shqiptarëve të Kosovës në Serbi para Gjykatës së Qarkut në Nish. Gjithsejtë 20 lëndë.

 

Kutia nr. 4

 • Gjykim i shqiptarëve të Kosovës në Serbi: para Gjykatës së Qarkut në Novi Pazar. Gjithsejtë 1 lëndë.

 

Kutia nr. 5

 • Gjykim i shqiptarëve të Kosovës në Kosovë: para Gjykatës së Qarkut në Pejë. Gjithsejtë 12 lëndë.

 

Kutia nr. 6

 • Gjykim i shqiptarëve të Kosovës në Kosovë: para Gjykatës së Qarkut në Pejë. Gjithsejtë 67 lëndë.

 

Kutia nr. 7

 • Gjykim i shqiptarëve të Kosovës në Serbi: para Gjykatës së Qarkut në Pozharevc. Gjithsejtë 13 lëndë.

 

Kutia nr. 8

 • Gjykim i shqiptarëve të Kosovës në Serbi dhe në Kosovë: para Gjykatës së Qarkut në Preshevë dhe para Gjykatës së qarkut në Prizren. Gjithsejtë 45 lëndë.

 

Kutia nr. 9

 • Gjykim i shqiptarëve të Kosovës në Kosovë: para Gjykatës së Qarkut në Prishtinë. Gjithsejtë 24 lëndë.

 

Kutia nr. 10

 • Gjykim i shqiptarëve të Kosovës në Serbi dhe në Kosovë: para Gjykatës së Qarkut në Prishtinë dhe para Gjykatës së qarkut në Prokuple. Gjithsejtë 11 lëndë.

 

Kutia nr. 11

 • Gjykim i shqiptarëve të Kosovës në Serbi dhe në Mal të Zi: para Gjykatës së qarkut në Bijelo Pole, para Gjykatës së Qarkut në Beograd, para Gjykatës së Qarkut në Kurshumli, para Gjykatës së Qarkut në Prokuple, para Gjykatës së Qarkut në Negotin, para Gjykatës së Qarkut në Kladovë. Gjithsejtë 3 lëndë.

 

Kutia nr. 12

 • Autorizimet, lutjet, kërkesat e avokatëve të FDH-së për vizita të dënuarve të kombësisë shqiptare në burgjet në Serbi, regjistrat e të dënuarve shqiptarë dhe plani i vizitave të avokatëve në burgjet e qarkut në Beograd, në Smederevë, në Nish, në Zajeçar, në Zrenjanin dhe në Qupri. Gjithsejtë 134 lëndë.

 

Share