FDH-ZV-004 FONDI: Materiale gjyqësore nga gjykimi i pjesëtarëve të njësisë paramilitare GRERËZAT E VERDHA për krime të luftës ndaj civilëve në Zvornik

PERIOD: 2005-2006

PRIMARNI IZVOR: Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu- Republika Srbija

OPSEG I MEDIJ: 8 arhivskih kutija

PERIOD: 2005-2006

PRIMARNI IZVOR: Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu- Republika Srbija

OPSEG I MEDIJ: 8 arhivskih kutija

PERIOD: 2005-2006

PRIMARNI IZVOR: Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu- Republika Srbija

OPSEG I MEDIJ: 8 arhivskih kutija

PERIOD: 2005-2006.

PRIMARY SOURCE: War Crimes Chamber of Belgrade District Court,  Republic of Serbia.

VOLUME AND MEDIUM: 8 archival boxes.

CONTENT: The fund contains documents from the trials of members of the paramilitary unit known as „Yellow Wasps“, who committed crimes against civilians in Zvornik in breach of  International Law during  time of war and in breach of the Geneva Convention.
The fund contains transcripts of audio recordings made at the main hearing.

ORGANIZATION SYSTEM: Chronologically by date.

The fund is expected to expand.

LANGUAGE: Serbian.PERIUDHA: 2005-2006

BURIMI PRIMAR: Paneli për krime të luftës i Gjykatës së Qarkut në Beograd- Republika e Serbisë

VËLLIMI DHE MEDIUMI: 8 kuti arkivore

PËRMBAJTJA: Fondi përmban dokumentacion nga gjykimet e pjesëtarëve të njësisë paramilitare “Grerëzat e verdha”, të cilët, duke shkelur rregullat e të drejtës ndërkombëtare, gjatë kohës së konfliktit të armatosur, në kundërshtim me Konventën e Gjenevës, kanë kryer krime  ndaj civilëve në Zvornik.
Fondi përmban transkriptet e audio procesverbalit nga seanca kryesore gjyqësore.

SISTEMI I RENDITJES: Kronologjik, sipas datës

Pritet zmadhim i fondit

GJUHA: Serbe

Share