FDH-RO-026 FONDI: Romët – raport mbi incidentin, raste të ndryshme të sulmeve në romët, e drejta në banim dhe diskriminimi, shpërngulja e romëve, e drejta në jetë dhe diskriminimi , deportimi i romëve nga Republika Federale e Gjermanisë, Konventa kundër Torturës – KKT

PERIUDHA: 1995-2003.

BURIMI PRIMAR: Prokuroria e parë publike komunale në Beograd, Prokuroria Publike e Qarkut, Valjevë; Gjykata Komunale në Vranje; Gjykata e Qarkut në Vranje; Gjykata Ushtarake në Beograd; Gjykata e Qarkut e Jagodinës; Prokuroria Publike Komunale, Novi Sad; Gjykata Themelore në Danilovgrad; Ministria e Punëve të Brendshme e RFMZ; Konsulata e Përgjithshme e Republikës Federale të Jugosllavisë.

VËLLIMI DHE MEDIUMI: 2  kuti arkivore

PËRMBAJTJA: Romët –raport mbi incidentin, raste të ndryshme të sulmeve në romët, e drejta në banim dhe diskriminimi, shpërngulja e romëve, e drejta në jetë dhe diskriminimi , deportimi i romëve nga Republika Federale e Gjermanisë, Konventa kundër Torturës – KKT ( Raportet Iniciale të Qeverisë së Republikës së Jugosllavisë mbi zbatimin e Konventës së KB kundër torturës, dënimeve ose veprimeve të tjera të vrazhda, çnjerëzore ose degraduese për periudhën e viteve 1991-1996; Pakicat kombëtare: model i ligjit kundër diskriminimit; Qendra Evropiane për të drejtat e romëve; Konventa ndërkombëtare mbi heqjen e të gjitha formave të diskriminimit racor; Raporti i KB i Komitetit kundër Torturës (UN REPORT OF THE COMMITTEE AGAINST TORTURE); Ligji kushtetues kundër diskriminimit; Ligje të ndryshme dhe rregulla kundër diskriminimit racor.

https://www.hlc-rdc.org/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif

SISTEMI I RENDITJES: Kronologjik, sipas datës

Pritet rritja e fondit

GJUHA: Serbe

LISTA E PËRMBAJTJES:

Kutia nr. 1
Romët, e drejta për jetë –Valjevë; Romët, e drejta për banim dhe diskriminimi – vëllezërit Alijeviq; Romët e shpërngulur – Beograd, Bunari Toshin; Shpërngulja, Shpati i Çukaricës (Čukarička padina), Rasti i Mileta Memisheviqit, vendbanimi Grmeç – rasti Lagum; romët në Vojvodinë-letra të qytetarëve të Somborit; Deportimi i romëve nga Republika Federale e Gjermanisë; Shoqëria rom; Rasti i Jovica Dimitrovit; Rasti i Danilo Dimitrijeviqit; Rasti i Gjorgje Kalinoviqit; Rasti i Mileta Memisheviqit;

Kutia nr. 2
Rasti i romëve në Danilovgrad; procesverbale mbi inspektimin; procesverbale mbi dëgjimin e dëshmitarëve; padi; artikuj gazetaresk; procesverbal mbi hetimin e të akuzuarit; dokumentacioni përcjellës; letra të avokatëve të drejtuara FDH-së; dokumentacion i ndryshëm i organizatave joqeveritare për mbrojtjen e romëve; KKT- Konventa Kundër Torturës – pakicat kombëtare: modeli i ligjit kundër diskriminimit; ligji mbi pakicat kombëtare; Konventa ndërkombëtare mbi heqjen e të gjitha formave të diskriminimit racor; Qendra Evropiane për të drejtat e romëve; Projekt ligj kundër diskriminimit; Ligji kushtetues kundër diskriminimit; Raport inicial i Qeverisë së Republikës Federale të Jugosllavisë mbi zbatimin e Konventës së KB kundër torturës dhe dënimeve ose veprimeve të tjera çnjerëzore ose degraduese për periudhën e viteve 1991-1996.

Share