Zbatimi i ligjit kundër diskriminimit dhe ligjit mbi përdorimin e gjuhëve në ndërmarrjet publike në Kosovë

Gjatë periudhës tetor-dhjetor të vitit 2007, Fondi për të Drejtën Humanitare-Kosovë (FDH-Kosovë) ka kryer një hulumtim për të parë sa zbatohet ligji kundër diskriminimit dhe ligji mbi përdorimin e gjuhëve, në ndërmarrjet publike në Kosovë. Në hulumtim janë përfshirë: Korporata Energjetike e Kosovës (KEK)1, Post Telekomi i Kosovës (PTK)2, Hekurudhat e Kosovës, Kosovatransi, Termokosi, Aeroporti i Prishtinës/Prištinës, ndërmarrjet publike regjionale të ujësjellësve dhe kanalizimit, si dhe ndërmarrjet regjionale që bëjnë pastrimin e qytetit, rregullimin e sipërfaqeve të gjelbra dhe mirëmbajtjen e tregjeve dhe varrezave. Hulumtimi është kryer në të gjitha regjionet e Kosovës (Prishtinë/Priština, Prizren/Prizren, Gjilan/Gnjilane, Pejë/ Peć dhe Mitrovicë/Mitrovica), në qendër dhe në qendrat regjionale të ndërmarrjeve publike.

Zbatimi i ligjit kundër diskriminimit dhe ligjit mbi përdorimin e gjuhëve në ndërmarrjet publike në Kosovë

Share