Zbatimi i Ligjit për përdorimin e gjuhëve në institucionet e Kosovës

Gjatë periudhës prej korrikut deri në tetor të vitit 2007, Fondi për të Drejtën Humanitare- Kosovë (FDH-Kosovë), ka bërë një hulumtim për të parë se në ç’masë zbatohet ligji për përdorimin e gjuhëve nga institucionet lokale të Kosovës, Parlamenti i Kosovës, Gjykata Komunale dhe e Qarkut në Prishtinë/Priština, Agjensioni Kosovar i Pronës dhe Shtëpia e Shëndetit numër IV. Hulumtimi është kryer në komunat shumetnike (Prizren/Prizren, Fushë Kosovë/Kosovo Polje, Klinë/Klina, Gjilan/Gnjilane, Pejë/Peć, Dragash/Dragaš), në komunat ku shqiptarët janë shumicë (Skenderaj/Srbica, Deçan/Dečane, Gllogovc/Glogovac, Malishevë/Mališevo, Podujevë/Podujevo), si dhe në komunat ku serbët përbëjnë shumicën e popullsisë (Shtërpcë/Štrpce, Leposaviq/Leposavić, Zubin Potok/Zubin Potok dhe Zveçan/Zvečan). Priština/Prishtina dhe Mitrovica/Mitrovica janë hulumtuar si raste te veçanta.

Zbatimi i Ligjit për përdorimin e gjuhëve në institucionet e Kosovës

Share

Praktika e implementimit të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve në procesin e arsimit në Kosovë

Në periudhën prej shkurtit deri në maj 2007 anëtarët e ekipit hulumtues të FDH-së – Kosovë kanë përcjellë se a zbatohen në praktikë dispozitat e nenit 4.4 të Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisje të Përkohshme në Kosovë , si dhe dispozitat e Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve , me të cilin u garantohet e drejta komuniteteve pakicë në Kosovë që të arsimohen në gjuhën e tyre amtare.

Sharko tekstin e plotë

Share

Komunitet etnike në Kosovë në 2006

Raporti ka të bëjë me periudhën janar – dhjetor 2006, kohë kjo kur në Vjenë [Vienna] zhvilloheshin negociatat ndërmjet Qeverisë së Serbisë dhe ekipit negociator të Kosovës lidhur me statusin e ardhshëm të Kosovës. Në rrethana të tilla
monitorimi i respektimit të drejtave të njeriut të komuniteteve etnike paraqet aktivitet me rëndësi më të madhe të mundshme.


Share

Zbatimi i Ligjit për përdorimin e gjuhëve në institucionet e Kosovës

Gjatë periudhës prej korrikut deri në tetor të vitit 2007, Fondi për të Drejtën Humanitare- Kosovë (FDH-Kosovë), ka bërë një hulumtim për të parë se në ç’masë zbatohet ligji për përdorimin e gjuhëve nga institucionet lokale të Kosovës, Parlamenti i Kosovës, Gjykata Komunale dhe e Qarkut në Prishtinë/Priština, Agjensioni Kosovar i Pronës dhe Shtëpia e Shëndetit numër IV. Hulumtimi është kryer në komunat shumetnike (Prizren/Prizren, Fushë Kosovë/Kosovo Polje, Klinë/Klina, Gjilan/Gnjilane, Pejë/Peć, Dragash/Dragaš), në komunat ku shqiptarët janë shumicë (Skenderaj/Srbica, Deçan/Dečane, Gllogovc/Glogovac, Malishevë/Mališevo, Podujevë/Podujevo), si dhe në komunat ku serbët përbëjnë shumicën e popullsisë (Shtërpcë/Štrpce, Leposaviq/Leposavić, Zubin Potok/Zubin Potok dhe Zveçan/Zvečan). Priština/Prishtina dhe Mitrovica/Mitrovica janë hulumtuar si raste te veçanta.


Share

Pakicat etnike në Kosovë në vitin 2005

Ky raport mbështetet në mbi 60 intervista me pjesëtarët e bashkësive etnike në lidhje me këto çështje: liria e levizjes, kthimi i të zhvendosurve, qasja e njejtë në institucione, qasja në shërbimet publike, arsim, edukim dhe punësim, e drejta në përdorimin e gjuhës amtare dhe rindërtimi i shtëpive, si dhe në intërvistat me viktimat e incidenteve të motivuara etnikisht dhe në të dhënat që i disponojmë lidhur me dënimin e individëve për dhunën etnike të ushtruar më 17 mars 2004.

Share

Sudbina nestalih Albanaca na Kosovu

Në dispozicion në Englishsrpski.

Share