Dëshmitë e viktimave të torturës në burgjet e Serbisë

Të martën me 4 Qershor 2013, para Gjykatës Themelore në Beograd, Nazmi Spahiu dhe Behxhet Rrmoku, viktima të torturës dhe burgosjes së paligjshme dhanë dëshmitë e tyre në procedurën për dëmshpërblim të cilën e ka inicuar Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) në prill të vitit 2010 kundër Republikës së Serbisë për përgjegjësinë e shtetit ndaj torturës në paraburgim të paligjshëm gjatë viteve 1999 dhe 2000. Nazmi Spahiu dhe Behxhet Rrmoku dëshmuan në lidhje me arrestimin dhe torturimin e përjetuar në burg, si dhe për pasojat e torturës të cilat ende i vuajnë  si dhe trajtimin mjekësor afat-gjatë të cilit i janë nënshtruar.


Share

Dëshmitë e viktimave të torturës pran Gjykatës Themelore në Beograd

Të enjten më 30 Maj 2013 para Gjykatës Themelore në Beograd, viktimat e torturës dhe burgosjes së paligjshme, Sadik dhe Agim Limani, nga Gllogoci /Glogovac dhanë dëshmitë e tyre në procedurën për dëmshpërblim, të cilën e ka iniciuar Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) në prill të vitit 2010, kundër Republikës së Serbisë për përgjegjësinë e shtetit për torturat në paraburgim të paligjshëm gjatë vitit 1999 dhe 2000. Sadik dhe Agim Limani, dëshmuan në lidhje me torturat e përjetuara në burgjet serbe në vitin 1999 deri në vitin 2000 si dhe pasojat shëndetësore të cilat ende vazhdojnë ti vuajnë për shkak të torturës.


Share

Kompensimi i pesë shqiptarëve të Kosovës, viktima të torturës dhe burgimit të paligjshëm gjatë vitit 1999

Gjykata e apelit në Beograd konfirmoi aktgjykimin e Gjykatës së shkallës së parë me të cilën shteti i Serbisë detyrohet që shqiptarëve të Kosovës Tahir Bytyqit, Smajl Gashit, Rrahman Elshanit, Hysni Podrmiçakut dhe Bekim Istogut t’iu paguajë kompensim në shumën prej 1,3 milion dinarë si përgjegjës për torturën që ndaj tyre kanë ushtruar pjesëtarët e MPB-së gjatë burgimit të tyre të paligjshëm në vitin 1999 dhe 2000. Edhe pse ky rast përbën një nga vendimet e rralla të plotfuqishme përmes së cilës viktimave të forcave serbe të sigurisë u njihet e drejta në kompensim, FDH është e mendimit se shuma e kompensimeve në vlerë prej 200.000, respektivisht 300.000 dinarë nuk i kontribuon vendosjes së drejtësisë për veprat e kryera gjatë viteve të nëntëdhjeta.


Share

Kompensim për shqiptarët e Kosovës për shkak të torturës së vitit 1999

Gjykata e Apelit në Beograd ka sjellë aktgjykimin me të cilin e obligon Republikën e Serbisë që  Sylejman Bajgorës nga Podujeva t’ia paguajë kompensimin në vlerë prej 200.000 dinarësh për shkak të torturës, të cilën mbi ta e kanë ushtruar pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës së Serbisë (MPB RS) në vitin 1999. Gjykata e Apelit me të njëjtin aktgjykim e ka konfirmuar aktgjykimin e shkallës së parë, me të cilin është refuzuar ankesa e Ekrem Nebihut nga Glogoci.


Share