Drejtësia tranzicionale në vendet post-jugosllave – Raport për vitin 2010-2011

Temë e këtij raporti janë ngjarjet e rëndësishme nga fusha e drejtësisëtranzicionale në shtetet e ish RSFJ-së: proceset gjyqësore për krimet e luftës të kryera gjatë periudhës 1991-1999, reformat institucionale që kanë të bëjnë me lustracionin, qëndrimi i institucioneve dhe publikut ndaj të dënuarve, raportimi i mediave për krimet e luftës, komisionet e së vërtetës, punae organizatave të shoqërisë civile në dokumentimin e fakteve mbi krimet e luftës, zgjidhjaeçështjes së personave të zhdukur, kthimi i refugjatëve, reparacionet, monumentet përkujtimore etj.

Ky raport është rezultat i bashkëpunimit mes Fondit për të Drejtën Humanitare, FDH Kosovë, Iniciativës së të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Kroaci, Qendrës për Hulumtime dhe Hartim të Politikave nga Maqedonia, shoqatës Drejtësia tranzicionale, Përgjegjësia dhe Përkujtiminë Bosnjë dhe Hercegovinë nga Sarajeva dhe Qendrëspër Demokraci dhe Drejtësi Tranzicionale nga Banja Lluka.

Drejtësia tranzicionale në vendet post-jugosllave – Raport për vitin 2010-2011

Share