FHP-IF-031 FONDI: Hulumtimi i Fondit për të Drejtën Humanitare mbi propagandën e luftës në mediat e shtypura

PERIUDHA: 1990 – 1999

BURIMI PRIMAR: Politika – gazetë ditore, Večernje novosti – gazetë ditore

VËLLIMI DHE MEDIUMI:  45 regjistrator

PËRMBAJTJA: Hulumtuesit e Fondit për të Drejtën Humanitare në mënyrë të përditshme kanë përcjellë rubrikat e gazetave të përditshme Politika dhe Večernje novosti, i kanë analizuar dhe i kanë ndarë tekstet në të cilat është e pranishme propaganda e drejtpërdrejtë ose e fshehur e luftës si dhe nxitja e urrejtjes fetare dhe kombëtare, thirrja ose nxitja për krime të luftës në mediat e shkruara në Serbi.

SISTEMI I RENDITJES: Kronologjik, sipas burimit

Nuk pritet rritja e fondit

GJUHA:  Serbe

Share