FHP-SP-016 FONDI: Përfaqësimi i partive politike dhe i kandidatëve për kryetar në mediat elektronike dhe në ato të shkruara në Serbi

PERIUDHA: 1997

BURIMI PRIMAR:Radio Televizioni i Serbisë, Studio B, Politika – gazetë e përditshme, Blic – gazetë e përditshme, Nasha Borba (Naša Borba) – gazetë e përditshme

VËLLIMI DHE MEDIUMI:  2 kuti arkivore

PËRMBAJTJA: Gjatë fushatës parazgjedhore të vitit 1997 për kryetar në Serbi, hulumtuesit e Fondit për të Drejtën Humanitare çdo ditë kanë përcjellë emisionet informative të Radio Televizionit të Serbisë, Studion B, kurse kanë përcjellë edhe mediat e shkruara siç janë Politika, Blic dhe Nasha Borba. Dokumentacioni përmban analizën e vet paraqitjeve të kandidatëve për kryetar, ku posaçërisht është veçuar propaganda e drejtpërdrejtë dhe e fshehur dhe gjuha e urrejtjes, si dhe paraqitjen e suksesit të prezantimit të barabartë të kandidatëve dhe të partive, si një nga kushtet themelore të procesit zgjedhor të lirë dhe demokratik.

SISTEMI I RENDITJES:  kronologjik si dhe sipas burimit

Nuk pritet rritja e fondit

GJUHA:  Serbe

Share