Libri i kujtimit i Kosovës 1998 -2000 – që njerëzit t’i kujtojnë njerëzit

Libri i kujtimit i Kosovës përfaqëson një kujtim simbolik për viktimat e konfliktit në Kosovë në vitet 1998-2000 dhe paraqet qëllimin që të ruhet kujtimi për to. Si rezultat i hulumtimit shumëvjeçar, i mbledhjes dhe i analizës së të dhënave, Libri i kujtimit i Kosovës i jep emër secilës viktimë dhe vërteton faktet mbi rrethanat, në të cilat personat e kanë humbur jetën ose janë zhdukur gjatë konfliktit. Libri i kushtohet viktimave nga të gjitha bashkësitë etnike në Kosovë dhe, pos civilëve, i përmend edhe luftëtarët e vrarë në konflikt nga të dyja anët. Ky botim është vetëm një botim i parë në serinë e botimeve dhe ai flet për viktimat e vitit 1998, kurse librat e tjerë do të mbulojnë vitet 1999 dhe 2000.

http://www.kosovskaknjigapamcenja.org/

Share