Praktika e implementimit të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve në procesin e arsimit në Kosovë

Në periudhën prej shkurtit deri në maj 2007 anëtarët e ekipit hulumtues të FDH-së – Kosovë kanë përcjellë se a zbatohen në praktikë dispozitat e nenit 4.4 të Kornizës Kushtetuese për Vetëqeverisje të Përkohshme në Kosovë , si dhe dispozitat e Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve , me të cilin u garantohet e drejta komuniteteve pakicë në Kosovë që të arsimohen në gjuhën e tyre amtare.

Sharko tekstin e plotë

Share