Komunitet etnike në Kosovë në 2006

Raporti ka të bëjë me periudhën janar – dhjetor 2006, kohë kjo kur në Vjenë [Vienna] zhvilloheshin negociatat ndërmjet Qeverisë së Serbisë dhe ekipit negociator të Kosovës lidhur me statusin e ardhshëm të Kosovës. Në rrethana të tilla
monitorimi i respektimit të drejtave të njeriut të komuniteteve etnike paraqet aktivitet me rëndësi më të madhe të mundshme.

Komunitet etnike në Kosovë në 2006

 

Share