FDH-LR-006 FONDI: Materiale gjyqësore nga gjykimi i pjesëtarëve të Policisë Ushtarake të Ushtrisë kroate për krime të luftës në Burgun Ushtarak

PERIUDHA: 2002-2006

BURIMET PRIMARE: Prokuroria Shtetërore e Qarkut në Split, Gjykata e Qarkut në Split- Republika e Kroacisë

VËLLIMI DHE MEDIUMI: 1 kuti arkivore

PËRMBAJTJA: Fondi përmban materiale gjyqësore nga gjykimi i pjesëtarëve të Policisë Ushtarake të Ushtrisë së Kroacisë në Burgun Ushtarak “Lora”, të cilët, në kundërshtim me Konventën e Gjenevës mbi mbrojtjen e personave civil në kohën e luftës, kanë kryer krime të luftës kundër popullatës civile. Fondi përmban padinë dhe aktgjykimin e ri nga gjykimi i përsëritur i datës dhe aktgjykimin e lirimit të vitit si dhe procesverbalet e seancave gjyqësore kryesore si dhe aktgjykimin e ri nga gjykim i përsëritur i vitit 2005 dhe 2006.

SISTEMI I RENDITJES: Kronologjik, sipas datës

Pritet zmadhimi i fondit

GJUHA: Kroate

Share