FHP-PR-011 FONDI: Represioni policor në Serbi dhe në Kosovë NËNDFONDI: FDP-PR-011-1 Qëndresa

PERIUDHA: 1992 – 2000.

BURIMI PRIMAR: Fondi për të Drejtën Humanitare, Gjykata e Qarkut në Beograd (Serbi), Gjykata Komunale në Pirot (Serbi), Gjykata e Qarkut në Kragujevc (Serbi), institucione të ndryshme mjekësore, zyra të avokatisë

VËLLIMI DHE MEDIUMI: 2 kuti arkivore

PËRMBAJTJA: Fondi përmban dokumentacion të ndryshëm, kryesisht gjy         qësor, siç janë paditë penale, vendimet, dëshmitë e viktimave të represionit policor si dhe dokumentacion tjetër mjekësor dhe materiale të tjera të provave në lidhje me lëndët.

SISTEMI I  RENDITJES:

Nuk pritet zmadhimi i fondit

GJUHA: Serbe

LISTA E PËRMBAJTJES:
Kutia nr. 1

Lëndët:

Jovan Dimitrijeviq
Zheljko Zoriq
Dejan Stojanoviq
Oliver Ilijev
Rasti i deponisë së qytetit në Çaçak
Ante Çirjak
Radomir Janiqijeviq

Zoran Petkoviq dhe Zhikica Ivanoviq
Slavoljub Miliqeviq, Slavoljub Ristiq dhe Millan Raiçeviq
Ruzhica Mihailoviq
Milica Petkoviq
Vukoje Gjogo
Zheljko Gojko
Dragan Gjorgjeviq
Dragoslav Deciq
Igor Nikoliq
Slobodan Antiq
Ndeshja futbollistike në Plavë
Zoran Matiq
Dobrivoje Xhoshev
Goran Marinkoviq
Lambros Hudeludis
Borivoje Mikiq
Marko Bulatoviq
Predrag Janesh
Nemanja Joviq
Miroslav Ponjaviq
Milosh Stojanoviq
Viktor Shekularac
Nenad Radisavljeviq, Slavisha Nikoliq, Milosh Jeviq, Marko Nikoliq, Bratislav Veljkoviq
Nikola Popoviq, Dragan Dinkiq, Dragoslav Rakiq
Branko Erakoviq, Dejan Miniq, Miroslav Ujfalushi
Aleksandar Gjorgjeviq
Igor Miliqeviq
Vladan Stankoviq
Dragan Tadiq
Nenad Iliq
Srxhan Milivojeviq
Zharko Malinoviq
Lëvizja popullore Qëndresa
Miladin Mihailoviq, Zharko Mijajloviq
Bojan Gjorgjeviq
Bratislav Stamenkoviq
Nenad Daniloviq, Gorçilo Potpara, Dejan Raduloviq, Milorad Babiq, Goran Kuzmanoviq, Ljubomir Brandushanoviq, Radovan Kuliq
Aleksandar Vishnjiq
Vladimir Pavlov
Srxhan Miletashki
Dushan Kociq, Sava Kaljeviq, Aleksandar Gole, Igor Paunoviq
Ivica Vukadinoviq

Zheljko Goluboviq

Nebojsha Stojanoviq

Dragoslav Jovanoviq

Malisha Zdravkoviq dhe të tjerët.

Kristina Maxhari

Bogoljub Arsenijeviq Maki

Share