FHP-KF-017 FOND: Konferenca në organizIm të Fondit për të Drejtën Humanitare

PERIUDHA: 1996 – 2006

BURIMI PRIMAR: Fondi për të Drejtën Humanitare

VËLLIMI DHE MEDIUMI: 8 kuti arkivore

PËRMBAJTJA: Konferenca ndërkombëtare dhe rajonale në organizim të Fondit për të Drejtën Humanitare, konferenca të organizuara nga ana e organizatave të tjera në Serbi dhe jashtë, tryeza të rrumbullakëta, punëtori, simpoziume, ndarje shpërblimesh, shkolla verore, lista të pjesëmarrësve.

SISTEMI I RENDITJES: sipas temës dhe përmbajtjes

Pritet rritja e fondit

GJUHA: serbe, shqipe dhe angleze

LISTA E PËRMBAJTJES:

Kutia nr. 1

• DREJTËSIA NË KATAKLIZËM: Tribunalet për krime në kohën e zgjimit të dhunës masive, DUKE UNIVERSITY SCHOOL OF LAW, muaji korrik i vitit 1996 (JUSTICE IN CATACLYSM: criminal tribunals in the wake of mass violens, DUKE UNIVERSITY SCHOOL OF LAW, july 1996)
• KONFERENCA MBI GJYKIMET PËR KRIMET E LUFTËS, Fondi për të Drejtën Humanitare, Beograd, nëntor, 1998
• Tryezë e rrumbullakët ndërkombëtare -“PAJTIMI I VËSHTIRË “, Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Bosnjë e Hercegovinë, Vogoshqe, shkurt, 2001
• Seminar – Pjesëmarrja e Romëve në Evropë”, Komiteti Finlandez për Sigurinë Evropiane, Helsinki, tetor 2001 (“ROMA PARTICIPATION IN EUROPE”, The Finnish Committee for European security, Helsinki,)
• “AKTIVISTET FEMRA MATANË KUFIJVE”, Transeuropeennes-Paris, Beograd, shkurt 2002 (“WOMEN ACTIVISTS ACROSS THE BORDERS”, Transeuropeennes-Paris, Beograd,)
• Konferencë Ndërkombëtare -“ZHVILLIMI I POLITIKAVE TË REJA TË PËRKRAHJES NDËRKOMBËTARE –MËSIMI I (PA)MËSUAR NË BEH”, Fondi shoqëria e hapur, Bosnja e Hercegovina, Sarajevë, shkurt 2002
• Konferencë ndërkombëtare mbi hapjen e dosjeve të fshehta policore, Qendra për aksionin kundër luftës, Beograd, shkurt, 2002
• Tryezë e rrumbullakët -“BOSHNJAKËT NË SERBI “, Priboj, dhjetor,  2002, prezantim i  Natasha Kandiqit
• Konferenca – “Themelimi i Gjykatës Penale Ndërkombëtare” – Rrjeti i Ligjit Penal Ndërkombëtar, Hagë, muaji dhjetor i vitit 2002  (“Establishing the International Criminal Court”- International Criminal Law network, Hag, december 2002)
• Punëtori – “Pajtimi për të ardhmen” (“Reconciling for the future”), Pakti  i Stabilitetit për Evropën Lindore, prill, 2003 (The Stability Pact for Eastern Europe, Solun, april 2003)

Kutia nr. 2

• Punëtori: Hartimi i ligjit mbi Organizimin dhe Jurisdiksionin e Autoriteteve Qeveritare në ndjekjen penale të personave të fajshëm për krime të luftës, OSBE, muaji maj i vitit 2003 (Drafting of Law Organization and Jurisdiction of Government Authorities in prosecuting persons guilty of War Crimes, OSCE, may 2003)
• Shoqata e Avokatëve Amerikan, Nisma Ligjore  për Evropën Qendrore  dhe Euroaziatike- Raport Vjetor, 2003 Shpërblimi i NLEQE për Natasha Kandiqin  (American Bar Association, Central Europian and Eurasian Law Initiative- Annual Report 2003 CEELI Award to Nataša Kandić)
• Marrëveshje dhe shpjegime konfirmuese të fajësisë – praktika para Tribunalit për ish Jugosllavi dhe gjyqësorët kombëtar, Sarajevë, dhjetor, 2003
• Parandalimi i gjenocidit: Kërcënimet dhe Përgjegjësitë, Forumi Ndërkombëtar i Stokholmit 2004, Stokholm, janar 2004 (Preventing Genocide: Threats and Responsibilites, Stockholm International Forum 2004)
• Raport i Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur (KNPZH)
• Seminar rajonal: “Dokumentacioni, e vërteta, përgjegjësia: Krijimi i kushteve për ballafaqim me të kaluarën në ish Jugosllavi, Fondi për të Drejtën Humanitare, Vukovar, Kroaci, shkurt, 2004
• Festivali i filmit ndërkombëtar për të drejtat e njeriut i një bote – Shpërblimi Homo Homini, Prag, prill, 2004 (The One World International Human Rights Film Festival – Homo Homini award, Prag, april 2004)

Kutia nr. 3

•Samiti Ndërkombëtar mbi Demokracinë, Terrorizmin dhe Sigurinë, Madrid, mars, 2005 (International Summit on Democracy, Terrorism and Security, Madrid, mart 2005)
• Konferenca: “Afrimi i GJPNJ ndaj bashkësive lokale në Bosnjë e Hercegovinë – Puna e GJPNJ-ve në lidhje me krimet, të cilat janë kryer gjatë luftës në Srebrenicë”, Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish Jugosllavinë, Srebrenicë, maj, 2005
• Konferenca: ” Afrimi i GJPNJ ndaj bashkësive lokale në Bosnjë e Hercegovinë – Puna e GJPNJ-ve në lidhje me krimet, të cilat janë kryer gjatë luftës në Foçë”, Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish Jugosllavinë, Foçë, tetor, 2004
• Ndarja e çmimit Alexander Langer, Bolzano, Itali, qershor 2005

Kutia nr. 4

• Konferenca: “Konfliktet: Parandalimi, Zgjidhja, Pajtimi”, UNHCR, FORUM, Barcelonë, qershor, 2004 ( “Conflicts: Prevention, Resolution, Reconciliation”, UNHCR, FORUM, Barselona, june 2004)
• Seminar Ndërkombëtar: “Krimet e Luftës dhe Trashëgimia Ligjore:  Konteksti Historik dhe Përvojat Komparative”, Qendra Trajnuese Ligjore në Beograd, Komiteti Kroat i Helsinkit, Qendra për të Drejtat e Njeriut e Universitetit të Sarajevës, Dubrovnik, shtator, 2004 (“Crimes of War and Legal Legasy: Historical background and Comparative Experiences”, Judical Training Center in Belgrade, Croatian Helsinki Committee, Human Rights Center of the University of Sarajevo, Dubrovnik, september 2004)
• Konferenca: “E ardhmja e Evropës Juglindore; BeH, RK dhe S e MZ si dhe perspektiva e integrimit në BE “, OSBE ). Sesion i Nismës së Igmanit, Zagreb, shtator 2004
• Konferenca: “Mekanizmat për kërkimin dhe dokumentimin e së vërtetës”, Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, Jahorinë, tetor, 2004 (International Commission on Missing Persons, Jahorina, 2004)
• Konferenca: “Mësimet e mësuara nga konfliktet ballkanike”, Boston College, Qendra për Zhvillimin e Ballkanit, tetor, 2004 (“Lessons Learned from the Balkan Conflicts”, Boston College, Center for the Balkan Development, 2004)
• ZKLDNJ, Punëtori mbi modelin e parimeve për luftimin e pandëshkueshmërisë, Gjenevë, nëntor, 2004 (OHCHR Workshop on Set of Principles to combat impunity)
• Konferenca: “Afrimi i GJPNJ ndaj bashkësive lokale në Bosnjë e Hercegovinë – Puna e GJPNJ-ve në lidhje me krimet, të cilat janë krye gjatë luftës në Konjic “, Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish Jugosllavinë, Konjic, nëntor, 2004
• Seminar Ndërkombëtar: “Drejtësia tranzicionale në ish Jugoslavi”, Beograd/Zagreb, dhjetor, 2004
• Cornell International Law Journal Symposium 2005 – “Millosheviqi dhe Hyseini në gjyq“, Itaka, Njujork, shkurt, 2005 (“Milosevic and Hussein on trial”, Ithaca, New York,)

Kutia nr. 5

• Shkolla verore  “PERSPEKTIVA E RE MBI PAQEN”- Shkolla ndërkombëtare verore mbi religjionin dhe jetën publike”, Bosna forum international, Rusmir Mahmutqehajliq, Sarajevë  (“NEW PERSPECTIVE ON PEACE – International summer school on religion and public life”)

• Rrjeti i Ballkanit për të Drejtat e Njeriut (Balkan Human Rights network), ftesë për pjesëmarrje në kuvendin vjetor
• Maryanne Yerkes –  “Përfundimet e hulumtimit dhe zbatimet :çka është e nevojshme”  (“Reserch conclusions and applications: whats needed”); “Çështjet e mëdha dhe objektivat e hulumtimit “ (“Major problems and objectives of the research”)
• Konferenca mbi gjykimet për krimet e luftës, Fondi për të Drejtën Humanitare, Beograd, nëntor 1998
• Konferenca rajonale e Nismës së Igmanit – “E ardhmja e Evropës Juglindore; BeH, RK, S dhe MZ dhe perspektiva e integrimit në BE “, Zagreb, shtator, 2004, ftesë
• Raport i përgatitur për nevojat e tryezës së rrumbullakët profesionale: “Si të luftojmë kundër gjuhës së urrejtjes dhe dhunës, të motivuar mbi bazën rasore”, Qendra për të Drejtat e Njeriut, Zagreb, mars 2004
• Konferenca  “Raportimi mbi të drejtat e njeriut dhe avokimi gjatë krizës në Kosovë: mësimet e mësuara”,  (“Human Rights reporting and advocacy during the Kosovo crisis: lessons learned”), Harvard University, tetor 1999
• “Seminar mbi zbatimin e Rekomandimeve të Lundit“,OSBE, Komisionari i Lartë mbi Kombësitë Minoritare, Vjenë, maj, 2000 (“Seminar to Launch the Lund Recommendations”, High Commissioner on National Minorities)
• Miratuar nga Forumi i Pestë i Konferencës së vitit 2000, Forumi i Fondacionit 2000, Pragë, tetor, 2001, (Forum 2000 Founadion)
• Një koncert për paqe dhe pajtim, shërimi dhe ndarja, shtator, 2003, ftesë (A Concert for Peace and Reconciliation, Healing and Divide)
• “Gjykimi për krimet luftës – Takim mbi temën e sigurimit të dëshmive dhe planifikimin e trajnimeve të ardhshme “, OSBE Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Beograd, korrik 2003
• Raportime me rastin e Konferencës Ndërkombëtare mbi kontrollin e policisë, 1998.
• Të Drejtat e Njeriut në Politikën e Jashtme të Suedisë (Human Rights in Swedish Foreing Policy), nëntor 2003
• të ndryshme – ftesa, lista të pjesëmarrësve

Kutia nr. 6

• Natasha Kandiq: “TNKY (ICTY) dhe OJQ-të lokale – bashkëpunimi për pajtimin”, Tribunali Ndërkombëtar për Krime për ish Jugosllavinë (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia), vizitë, shkurt, 2004.
• Freedom House – Raport Vjetor, 2002
• Grupi i Politikës së Jashtme i Gruas – delegacioni i grave mbi Kosovën, Instituti për Shoqërinë e Hapur, Zyra në Uashington, qershor, 1998  (The Womenş Foreing Policy Group – Womens Delegation on Kosovo, Open Society Institut Washington Office)
• Konferenca “Strategjitë post-konfliktuale për të vërtetën, drejtësinë dhe pajtimin me të kaluarën në rajonin e ish Jugosllavisë”, Fondi për të Drejtën Humanitare, tetor, 2004
• “Bashkëpunimi rajonal për Drejtësinë Tranzicionale në Ballkanin Perëndimor 2006-7” (Regional Cooperation for Transitional Justice in the Western Balkans 2006-7), Qendra për Dokumentim dhe Hulumtim, Sarajevë, BeH (Research and Documentation Center, Sarajevo, BiH); Fondi për të Drejtën Humanitare, Beograd ( Humanitarian Law Center, Beograd), SMZ; Documenta, Zagreb, Kroaci
• Trajnim: “Përgjegjësia e komandimit në të Drejtën Ndërkombëtare dhe në atë Kombëtare”, Fondi për të Drejtën Humanitare + (Një propozim nga Asociacioni Ndërkombëtar i Avokatëve në bashkëpunim me Fondin për të Drejtën Humanitare për të ndërmarrë Trajnimin e gjykatësve, prokurorëve, avokatëve mbrojtës dhe hetuesve policor në ish Jugosllavi; Seminar i  Trajnimit të specializuar në të Drejtën Humanitare Ndërkombëtare, FDH, gusht, 2001  (Command responsibility in International and National Law”, Humanitarian Law Centre + (A proposal from the International Bar Association in collaboration with Humanitarian Law Centre to undertake the Training of Judges, prosecutors, Defence Lawyers and Police Investigators in former Yugoslavia; Specialized Training seminar in International Humanitarian Law, HLC, avgust 2001)

• “Konstatimi i të vërtetës si pasojë e konfliktit: iniciativat e tashme dhe perspektivat në ish Jugosllavi” Fondi për të Drejtën Humanitare, Beograd; Qendra për Dokumentim dhe Hulumtim Documenta, Sarajevë, prill, 2006 (Establishing the truth in the aftermath of conflict: current initiatives and perspectives in the former Yugoslavia”, Humanitarian Law Center, Beograd; Research-Documentation Center Documenta)
• Tryezë e rrumbullakët “Jehona dhe reagimet ” (rubrikë e gazetës Politika), dhjetor 2001

Kutia nr. 7

Tryezë e rrumbullakët – Gjykata Ndërkombëtare për ish Jugosllavinë – – 1 dhe 2 korrik i vitit 1996.

• Prof. dr Budimir Koshutiq – Legjitimiteti i Tribunalit Ndërkombëtar të Hagës
• Vladan Vasilijeviq – Tribunali Penal Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë: vërtetimi i vlerave ose i mangësive të rendit bashkëkohor ndërkombëtar
• Radoslav Nediq – Raporti i kompetencave të gjykatave të brendshme dhe i tribunalit ndërkombëtar
• Prof. dr Vojin Dimitrijeviq – Gjyqësia penale ndërkombëtare dhe ajo e brendshme: ndëshkimi për shkeljet e rënda të së drejtës humanitare ndërkombëtare
• Prof. dr Zoran Stojanoviq – Perspektivat e Gjykatës së përhershme penale ndërkombëtare
• Dr Konstantin Obradoviq – Perspektivat e themelimit të Gjykatës së përhershme penale ndërkombëtare
• Ljubivoje Aqimoviq – Nga Tribunali AD HOC drejt Gjykatës së përhershme penale ndërkombëtare
• Dr Milan Bulajiq – Politika ose drejtësia: Tribunali Penal Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë, organ ndihmës i Këshillit të Sigurimit
• Prof. dr Konstantin Obradoviq – Mbi bazueshmërinë ligjore të vendimit mbi themelimin e  tribunalit AD HOC për ish Jugosllavinë
• Prof. dr Budimir Koshutiq – Gjykata e përhershme penale ndërkombëtare: përvojat e mëhershme dhe ato të rejat
• Prof. dr Zoran Stojanoviq – Legjitimiteti i tribunalit AD HOC për ish Jugosllavinë
• Dr Milan Shahoviq – Kontribut për diskutimin mbi bazueshmërinë ligjore të themelimit të Tribunalit Penal Ndërkombëtar AD HOC për ish Jugosllavinë
• Prof. dr Stevan Gjorgjeviq – Tribunali Penal Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë – disa vëzhgime kritike
• të ndryshme

Kutia nr. 8

• Konferenca: “Fati i serbëve, malazezëve, romëve, boshnjakëve dhe ashkalive të zhdukur në Kosovë, Fondi për të Drejtën Humanitare, Prishtinë, nëntor 2005

Share