Teksti i ri i projektligjit mbi viktimat civile të luftës në mënyrë plotësuese e përkeqëson statusin e tyre

Teksti i ri i projektligjit mbi viktimat civile të luftës në mënyrë plotësuese e përkeqëson statusin e tyre

Novi tekst nacrta zakona o civilnim zrtvama rata dodatno pogorsava njihov statusSekretari i shtetit i Ministrisë së punës, punësimit, çështjeve sociale dhe të luftëtarëve, Dragan Popoviq kohët e fundit ka deklaruar  se shteti i respekton dhe i plotëson të drejtat e viktimave të luftës si edhe se Projektligji mbi të drejtat e luftëtarëve, invalidëve të luftës, invalidëve civil të luftës dhe të anëtarëve të familjeve të tyre, propozimi i së cilës i është njoftuar Qeverisë, është në përputhje me rrjedhat evropiane. Me rastin e kësaj deklarate dhe pas shikimit të tekstit të përpunuar të Projektligjit, Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) dhe organizatat e tubuara rreth Koalicionit kundër diskriminimit dhe Koalicionit për qasje në drejtësi, i bëjnë thirrje kësaj Ministrie që të ndalen së mashtruari opinionin ndërkombëtar dhe atë vendor, kurse para së gjithash 20.000 viktima civile të luftës në Serbi dhe që t’ua shpjegojnë atyre se përse shteti refuzon për të respektuar të drejtat e tyre të garantuara me konventat ndërkombëtare, nënshkruese e të cilave është Serbia.

Share

Të tërhiqet projektligji mbi të drejtat e viktimave civile të luftës

Të tërhiqet projektligji mbi të drejtat e viktimave civile të luftës

vlada_logoMe rastin e paralajmërimit tashmë të afërt të miratimit të Projektligjit mbi të drejtat e luftëtarëve, të invalidëve të luftës, invalidëve civil të luftës dhe anëtarëve të familjeve të tyre  (Projektligji), organizatat për të drejtat e njeriut prapë e tërheqin vëmendjen e publikut dhe të bashkësisë ndërkombëtare lidhur me mosharmonizimin e tij mbi normat detyrimore të mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe i bëjnë ftesë Ministrisë së Punës, punësimit, të çështjeve të luftëtarëve dhe sociale (Ministria), që Projektligjin ta tërheqin nga procedura, kurse Qeverisë së Republikës së Serbisë dhe Kuvendit Popullor që ta përpilojnë dhe miratojnë tekstin e ri ligjor të bazuar në Modelin e Ligjit mbi të drejtat e viktimave civile, shkeljet e të drejtave të njeriut në konfliktet e armatosura si dhe në lidhje me konfliktet e armatosura në periudhën prej vitit 1991 deri në vitin 2001, që përmban zgjidhje normative për realizimin e të drejtave të viktimave në përputhje me marrëveshjet ndërkombëtare mbi mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe standardet e tjera ndërkombëtare në ofrimin e reparacioneve për viktimat.

Share

Mosndëshkimi për varrezat masive, mosinteresimi për familjet e personave të zhdukur

Mosndëshkimi për varrezat masive, mosinteresimi për familjet e personave të zhdukur

masovna_grobnicaMe rastin e Ditës Ndërkombëtare të Personave të Zhdukur

Në ditën e diel, në datën 30 gusht shënohet Dita ndërkombëtare e personave të zhdukur, e cila e ka për detyrë për të ngritur vetëdijen për fatin e personave përdhunshëm të zhdukur. Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) përkujton se sipas gjetjeve të Komitetit të Kombeve të Bashkuara për Zhdukjet e Përdhunshme (Komiteti) të vitit 2015, Serbia ka dështuar në kërkimin dhe në ndëshkimin e njerëzve përgjegjës për varrezat masive me trupat e shqiptarëve të Kosovës në Serbi, duke përfshirë këtu edhe persona të rangut të lartë si dhe në sigurimin  reparacioneve për familjet e viktimave.

Share

Kompensimi për shkeljet e të drejtave të njeriut shqiptarëve të Kosovës

Kompensimi për shkeljet e të drejtave të njeriut shqiptarëve të Kosovës

Fond_Logo_200_200Gjykata Themelore e Beogradit ka marrë dy vendime me të cilat ka urdhëruar Republikës së Serbisë t’u paguajë gjashtë shqiptarëve të Kosovës nga Gllogovci shumën që varion nga 125 deri në 370 mijë dinarë, në emër të kompensimit për dëmet e shkakuar nga përgjegjësia për torturë dhe privim të kundërligjshëm nga liria, të kryer nga pjesëtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë (MPB). Edhe pse Gjykata me këto vendime konstatoi të drejtën në kompensim për shkeljet e të drejtave themelore të njeriut, Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) thekson se shumat e përcaktuara nga Gjykata janë padrejtësisht të ulëta, edhe se arsyetimet e vendimeve tregojnë një qëllim të zvogëlimit të përgjegjësisë së shtetit për torturën e përhapur të shqiptarëve të Kosovës gjatë vitit 1999. Avokatët e FDH-së i kanë paraqitur ankesa ndaj këtyre vendimeve Gjykatës së Apelit në Beograd.

Share