Kompensim për shqiptarët e Kosovës për shkak të torturës së vitit 1999

Gjykata e Apelit në Beograd ka sjellë aktgjykimin me të cilin e obligon Republikën e Serbisë që  Sylejman Bajgorës nga Podujeva t’ia paguajë kompensimin në vlerë prej 200.000 dinarësh për shkak të torturës, të cilën mbi ta e kanë ushtruar pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës së Serbisë (MPB RS) në vitin 1999. Gjykata e Apelit me të njëjtin aktgjykim e ka konfirmuar aktgjykimin e shkallës së parë, me të cilin është refuzuar ankesa e Ekrem Nebihut nga Glogoci.


Share