Kompensim poshtërues ndaj shqiptarëve të Kosovës të cilët u mbijetuan torturave të MPB-së

Gjykata Themelore në Beograd solli aktgjykim më të cilin obligoi Republikën e Serbisë që tre shqiptarëve të Kosovës t’u paguaj kompensim në shumën prej 150.000 dinarëve për përgjegjësinë  e torturës dhe akteve çnjerëzore të kryera kundër tyre nga pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë (MPB e Serbisë) gjatë paraburgimit të jashtëligjshëm në vitin 1999 dhe vitin 2000. Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) thekson se me kompensime të mjerueshme ndaj viktimave të shkeljeve të rënda të të drejtave të njeriut  gjykatat në Serbi po i relativizojnë krimet e kryera gjatë viteve të nëntëdhjeta për të cilat janë përgjegjës përfaqësuesit e organeve shtetërore.


Share

Kompensim poshtërues ndaj shqiptarëve të Kosovës të cilët u mbijetuan torturave të MPB-së

Gjykata Themelore në Beograd solli aktgjykim më të cilin obligoi Republikën e Serbisë që tre shqiptarëve të Kosovës t’u paguaj kompensim në shumën prej 150.000 dinarëve për përgjegjësinë  e torturës dhe akteve çnjerëzore të kryera kundër tyre nga pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë (MPB e Serbisë) gjatë paraburgimit të jashtëligjshëm në vitin 1999 dhe vitin 2000. Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) thekson se me kompensime të mjerueshme ndaj viktimave të shkeljeve të rënda të të drejtave të njeriut  gjykatat në Serbi po i relativizojnë krimet e kryera gjatë viteve të nëntëdhjeta për të cilat janë përgjegjës përfaqësuesit e organeve shtetërore.


Share

Dëshmitë e viktimave të torturës në burgjet e Serbisë

Të martën me 4 Qershor 2013, para Gjykatës Themelore në Beograd, Nazmi Spahiu dhe Behxhet Rrmoku, viktima të torturës dhe burgosjes së paligjshme dhanë dëshmitë e tyre në procedurën për dëmshpërblim të cilën e ka inicuar Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) në prill të vitit 2010 kundër Republikës së Serbisë për përgjegjësinë e shtetit ndaj torturës në paraburgim të paligjshëm gjatë viteve 1999 dhe 2000. Nazmi Spahiu dhe Behxhet Rrmoku dëshmuan në lidhje me arrestimin dhe torturimin e përjetuar në burg, si dhe për pasojat e torturës të cilat ende i vuajnë  si dhe trajtimin mjekësor afat-gjatë të cilit i janë nënshtruar.


Share

Dëshmitë e viktimave të torturës pran Gjykatës Themelore në Beograd

Të enjten më 30 Maj 2013 para Gjykatës Themelore në Beograd, viktimat e torturës dhe burgosjes së paligjshme, Sadik dhe Agim Limani, nga Gllogoci /Glogovac dhanë dëshmitë e tyre në procedurën për dëmshpërblim, të cilën e ka iniciuar Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) në prill të vitit 2010, kundër Republikës së Serbisë për përgjegjësinë e shtetit për torturat në paraburgim të paligjshëm gjatë vitit 1999 dhe 2000. Sadik dhe Agim Limani, dëshmuan në lidhje me torturat e përjetuara në burgjet serbe në vitin 1999 deri në vitin 2000 si dhe pasojat shëndetësore të cilat ende vazhdojnë ti vuajnë për shkak të torturës.


Share

Kompensimi i pesë shqiptarëve të Kosovës, viktima të torturës dhe burgimit të paligjshëm gjatë vitit 1999

Gjykata e apelit në Beograd konfirmoi aktgjykimin e Gjykatës së shkallës së parë me të cilën shteti i Serbisë detyrohet që shqiptarëve të Kosovës Tahir Bytyqit, Smajl Gashit, Rrahman Elshanit, Hysni Podrmiçakut dhe Bekim Istogut t’iu paguajë kompensim në shumën prej 1,3 milion dinarë si përgjegjës për torturën që ndaj tyre kanë ushtruar pjesëtarët e MPB-së gjatë burgimit të tyre të paligjshëm në vitin 1999 dhe 2000. Edhe pse ky rast përbën një nga vendimet e rralla të plotfuqishme përmes së cilës viktimave të forcave serbe të sigurisë u njihet e drejta në kompensim, FDH është e mendimit se shuma e kompensimeve në vlerë prej 200.000, respektivisht 300.000 dinarë nuk i kontribuon vendosjes së drejtësisë për veprat e kryera gjatë viteve të nëntëdhjeta.


Share