Shqiptarët e Kosovës, Kabashi dhe Bytyqi lirohen nga akuzat për krime të luftës në Opterushë

Gjykata Themelore në Prizren, me trupin gjykues në përbërje të përzier e me të cilin ka kryesuar gjykatësja ndërkombëtare Mariola Pasnik[1], më datën 1 shkurt të vitit 2013, ka sjellë aktgjykimin me të cilin të akuzuarit Ejup Kabashi dhe Sokol Bytyqi lirohen nga akuzat për vepër penale të krimeve të luftës kundër popullatës civile, neni 142 në lidhje me nenin 22 të LPJ (vepra, po ashtu, është e dënueshme sipas Ligjit Penal të Kosovës të Republikës së Kosovës: neni 152 në lidhje me nenin 31).


Share

Aktgjykimi bazohet në provat e paraqitura, por nuk ka sjellë drejtësi për viktimat

Me rastin e sjelljes së aktgjykimit lirues të Panelit Hetimor të Gjykatës Ndërkombëtare Penale për ish Jugosllavinë (GJNPJ) në gjykimin pjesërisht të përsëritur në lëndën Haradinaj dhe të tjerët, Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) gjen se as me gjykimin e parë e as me gjykimin pjesërisht të përsëritur në këtë lëndë nuk është kënaqur drejtësia për viktimat e krimit, të cilat janë cekur në aktakuzë. Krahas kësaj, këtë procedurë posaçërisht e karakterizojnë mangësitë lidhur me mbrojtjen e dëshmitarëve dhe joprofesionaliteti i prokurorëve me rastin e mbledhjes së dëshmive.


Share

Aktgjykimi bazohet në provat e paraqitura, por nuk ka sjellë drejtësi për viktimat

Me rastin e sjelljes së aktgjykimit lirues të Panelit Hetimor të Gjykatës Ndërkombëtare Penale për ish Jugosllavinë (GJNPJ) në gjykimin pjesërisht të përsëritur në lëndën Haradinaj dhe të tjerët, Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) gjen se as me gjykimin e parë e as me gjykimin pjesërisht të përsëritur në këtë lëndë nuk është kënaqur drejtësia për viktimat e krimit, të cilat janë cekur në aktakuzë. Krahas kësaj, këtë procedurë posaçërisht e karakterizojnë mangësitë lidhur me mbrojtjen e dëshmitarëve dhe joprofesionaliteti i prokurorëve me rastin e mbledhjes së dëshmive.


Share