Evaluimi i bazës së të dhënave të Librit të Kujtimit të Kosovës – Konkluzione dhe rekomandime

Evaluimi i bazës së të dhënave të Librit të Kujtimit të Kosovës – Konkluzione dhe rekomandime

logo_fhp_fdh_post

Në mars të vitit 2012, FDH (Fondi për të Drejtën Humanitare) i është drejtuar drejtorit ekzekutiv të Grupit për analizën e të dhënave për të drejtat e njeriut, dr. Patric Ball, me lutjen që ta vlerësoj kualitetin dhe në tërësi bazën e të dhënave të Libër Kujtimit të Kosovës. Dr. Ball e formoi ekipin, që përpos tij e përbënin edhe dr. Jule Krüger, konsulente e Grupit të analizës së të dhënave për të drejtat e njeriut dhe profesori Michael Spagat nga Universiteti Royal Holloway në Londër. Ekipi me datën 10 nëntor të vitit 2014 dorëzoi dy raporte, njërin e kanë përpiluar dr. Jule Kruger dhe dr. Patrick Ball kurse autor i tjetrit është profesori Michael Spagat. Raportet janë në dispozicion në gjuhen angleze:

Share