Komunitet etnike në Kosovë në 2006

Raporti ka të bëjë me periudhën janar – dhjetor 2006, kohë kjo kur në Vjenë [Vienna] zhvilloheshin negociatat ndërmjet Qeverisë së Serbisë dhe ekipit negociator të Kosovës lidhur me statusin e ardhshëm të Kosovës. Në rrethana të tilla
monitorimi i respektimit të drejtave të njeriut të komuniteteve etnike paraqet aktivitet me rëndësi më të madhe të mundshme.


Share

Zbatimi i Ligjit për përdorimin e gjuhëve në institucionet e Kosovës

Gjatë periudhës prej korrikut deri në tetor të vitit 2007, Fondi për të Drejtën Humanitare- Kosovë (FDH-Kosovë), ka bërë një hulumtim për të parë se në ç’masë zbatohet ligji për përdorimin e gjuhëve nga institucionet lokale të Kosovës, Parlamenti i Kosovës, Gjykata Komunale dhe e Qarkut në Prishtinë/Priština, Agjensioni Kosovar i Pronës dhe Shtëpia e Shëndetit numër IV. Hulumtimi është kryer në komunat shumetnike (Prizren/Prizren, Fushë Kosovë/Kosovo Polje, Klinë/Klina, Gjilan/Gnjilane, Pejë/Peć, Dragash/Dragaš), në komunat ku shqiptarët janë shumicë (Skenderaj/Srbica, Deçan/Dečane, Gllogovc/Glogovac, Malishevë/Mališevo, Podujevë/Podujevo), si dhe në komunat ku serbët përbëjnë shumicën e popullsisë (Shtërpcë/Štrpce, Leposaviq/Leposavić, Zubin Potok/Zubin Potok dhe Zveçan/Zvečan). Priština/Prishtina dhe Mitrovica/Mitrovica janë hulumtuar si raste te veçanta.


Share

Pakicat etnike në Kosovë në vitin 2005

Ky raport mbështetet në mbi 60 intervista me pjesëtarët e bashkësive etnike në lidhje me këto çështje: liria e levizjes, kthimi i të zhvendosurve, qasja e njejtë në institucione, qasja në shërbimet publike, arsim, edukim dhe punësim, e drejta në përdorimin e gjuhës amtare dhe rindërtimi i shtëpive, si dhe në intërvistat me viktimat e incidenteve të motivuara etnikisht dhe në të dhënat që i disponojmë lidhur me dënimin e individëve për dhunën etnike të ushtruar më 17 mars 2004.

Share

Sudbina nestalih Albanaca na Kosovu

Në dispozicion në Englishsrpski.

Share

Regjistri i sendeve të gjetura në varrezat masive në Serbi

1. Batajnica 01 [BA01]

1.1 Ekshumimi dhe autopsia e trupave: 12 – 27. juna 2001

1.2 Ekipi i Institutit të Mjekësisë Ligjore- Beograd:

Profesor dr. Dušan Dunjić, dr.Tanja Atanasijević, dr.Vesna Đokić, dr.Đorđe Alempijević, profesor Slobodan Savić, antropologët profesor dr. Marija Đurić dhe asistent dr. Danijela Đonić dhe arkeolog Andrej Starović, Stacioni hetues Petnica.

Shkarkojeni raportin e plotë


Share