Bosnja dhe Hercegovina në kohën e shpërbërjes së RSFJ-së

Buletini i dokumenteve tematike me titull “Bosnja dhe Hercegovina në kohën e shpërbërjes së Jugosllavisë” është  botua nga ana e Fondit për të Drejtën Humanitare dhe Institutit të Historisë Bashkëkohore.


Share

Vodič kroz reparacije

Në dispozicion në srpski.

Share

Pravo komandne odgovornosti

Në dispozicion në srpski.

Share