Decentralizacija – proces pun izazova

Në dispozicion në srpski.

Share

Materijalne reparacije za povrede ljudskih prava u prošlosti

Knjiga se bavi praksom sudova u Srbiji u vezi sa materijalnim reparacijama žrtvama povreda ljudskih prava od strane državnih organa. U knjizi se navode problemi domaćeg zakonodavstva i pravne osnove za reparacije u Srbiji i pregled nepovoljnih uslova sa kojima se suočavaju zahtevi za reparacijama kao što su postupanje sudija, nepriznavanje satusa žrtve, neodgovarajuće kompenzacije i dužina postupka. Najveći deo knjige se bavi slučajevima u kojima je Fond za humanitarno pravo zastupao žrtve kršenja ljudskih prava, gde se razmatra više slučajeva posebno sa pregledom kako je došlo do kršenja ljudskih prava i tokom procesa pred sudovima, kao i presuda. Na kraju knjige su u aneksima dati dokumenti kao što su izveštaj Komesara za ljudska prava Saveta Evrope o Srbiji, Izveštaj UN o sporovđenju Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima u Srbiji, izvšetaj Komisije UN o sprovođenju Konvencije protiv torture i Evropsku konvenciju o naknadi štete žrtvama nasilnih krivičnih dela.

Knjiga se bavi praksom sudova u Srbiji u vezi sa materijalnim reparacijama žrtvama povreda ljudskih prava od strane državnih organa. U knjizi se navode problemi domaćeg zakonodavstva i pravne osnove za reparacije u Srbiji i pregled nepovoljnih uslova sa kojima se suočavaju zahtevi za reparacijama kao što su postupanje sudija, nepriznavanje satusa žrtve, neodgovarajuće kompenzacije i dužina postupka. Najveći deo knjige se bavi slučajevima u kojima je Fond za humanitarno pravo zastupao žrtve kršenja ljudskih prava, gde se razmatra više slučajeva posebno sa pregledom kako je došlo do kršenja ljudskih prava i tokom procesa pred sudovima, kao i presuda. Na kraju knjige su u aneksima dati dokumenti kao što su izveštaj Komesara za ljudska prava Saveta Evrope o Srbiji, Izveštaj UN o sporovđenju Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima u Srbiji, izvšetaj Komisije UN o sprovođenju Konvencije protiv torture i Evropsku konvenciju o naknadi štete žrtvama nasilnih krivičnih dela.

Knjiga se bavi praksom sudova u Srbiji u vezi sa materijalnim reparacijama žrtvama povreda ljudskih prava od strane državnih organa. U knjizi se navode problemi domaćeg zakonodavstva i pravne osnove za reparacije u Srbiji i pregled nepovoljnih uslova sa kojima se suočavaju zahtevi za reparacijama kao što su postupanje sudija, nepriznavanje satusa žrtve, neodgovarajuće kompenzacije i dužina postupka. Najveći deo knjige se bavi slučajevima u kojima je Fond za humanitarno pravo zastupao žrtve kršenja ljudskih prava, gde se razmatra više slučajeva posebno sa pregledom kako je došlo do kršenja ljudskih prava i tokom procesa pred sudovima, kao i presuda. Na kraju knjige su u aneksima dati dokumenti kao što su izveštaj Komesara za ljudska prava Saveta Evrope o Srbiji, Izveštaj UN o sporovđenju Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima u Srbiji, izvšetaj Komisije UN o sprovođenju Konvencije protiv torture i Evropsku konvenciju o naknadi štete žrtvama nasilnih krivičnih dela.

Share

Izveštaji o suđenjima za ratne zločine u Republici Srbiji 2010.

FHP_srb_logo

U okviru ovog dokumenta možete pronaći:

  • Izveštaj o suđenjima za ratne zločine i etnički motivisana krivična dela u Srbiji 2010.
  • Analiza postupaka i sudskih odluka u predmetu Suva Reka
  • Izveštaj o nezakonitostima u procesuiranju ratnih zločina u Republici Srbiji

Integralni dokument možete preuzeti ovde.

Share

Priručnik o reparacijama

Në dispozicion në srpski.

Share

Libri i kujtimit i Kosovës 1998 -2000 – që njerëzit t’i kujtojnë njerëzit

Libri i kujtimit i Kosovës përfaqëson një kujtim simbolik për viktimat e konfliktit në Kosovë në vitet 1998-2000 dhe paraqet qëllimin që të ruhet kujtimi për to. Si rezultat i hulumtimit shumëvjeçar, i mbledhjes dhe i analizës së të dhënave, Libri i kujtimit i Kosovës i jep emër secilës viktimë dhe vërteton faktet mbi rrethanat, në të cilat personat e kanë humbur jetën ose janë zhdukur gjatë konfliktit. Libri i kushtohet viktimave nga të gjitha bashkësitë etnike në Kosovë dhe, pos civilëve, i përmend edhe luftëtarët e vrarë në konflikt nga të dyja anët. Ky botim është vetëm një botim i parë në serinë e botimeve dhe ai flet për viktimat e vitit 1998, kurse librat e tjerë do të mbulojnë vitet 1999 dhe 2000.


Share

Bosnja dhe Hercegovina në kohën e shpërbërjes së RSFJ-së

Buletini i dokumenteve tematike me titull “Bosnja dhe Hercegovina në kohën e shpërbërjes së Jugosllavisë” është  botua nga ana e Fondit për të Drejtën Humanitare dhe Institutit të Historisë Bashkëkohore.


Share