Drejtësia tranzicionale në vendet post-jugosllave – Raport për vitin 2010-2011

Temë e këtij raporti janë ngjarjet e rëndësishme nga fusha e drejtësisëtranzicionale në shtetet e ish RSFJ-së: proceset gjyqësore për krimet e luftës të kryera gjatë periudhës 1991-1999, reformat institucionale që kanë të bëjnë me lustracionin, qëndrimi i institucioneve dhe publikut ndaj të dënuarve, raportimi i mediave për krimet e luftës, komisionet e së vërtetës, punae organizatave të shoqërisë civile në dokumentimin e fakteve mbi krimet e luftës, zgjidhjaeçështjes së personave të zhdukur, kthimi i refugjatëve, reparacionet, monumentet përkujtimore etj.


Share

Forum za tranzicionu pravdu

Në dispozicion në Englishsrpski.

Share

Ljudska prava: pravno-sistemski okvir

Në dispozicion në srpski.

Share

Dosja e Ljubisha Dikoviqit

  Fondi për të drejtën humanitare publikon dosjen “Lubisha Dikoviq.” Në këtë dokument paraqiten faktet mbi  trajtimin e ish-komandantit të Brigadës së 37-të të motorizuar gjatë luftës, si dhe evidencën e TPNJ për  krimet e luftës të kryera në zonën e përgjegjësisë të  komandantit të luftës Lubisha Dikoviq. Dosjen mund ta shkarkoni.


Share