Nasilje nad romskom decom

Në dispozicion në srpski.

Share

(srpski) Bilten 14: Podaci o Tribunalu

Në dispozicion në srpski.

Share

Naši prioriteti

Në dispozicion në Englishsrpski.

Share

Memorandum o albanskim političkim zatvorencima u Srbiji

Fond za humanitarno pravo

Human Rights Watch

Ovaj memorandum se bavi pitanjem kosovskih Albanaca – političkih zatvorenika – u Srbiji. Novi predsednik Jugoslavije Vojislav Koštunica obavezao se da će poštovati ljudska prava i raditi na uspostavljanju vladavine prava u Jugoslaviji. Ispravljanje slučajeva u kojima je pravda izostala, poput slučajeva zatvorenih kosovskih Albanaca, pokazalo bi rešenost da se ovo obećanje ispuni.

Share