Fati i të zhdukurve në luftëra në vitet nëntëdhjetë në Ballkan: obstruksion në vend të perspektivës civilizuese dhe dimensionit human

Fati i të zhdukurve në luftëra në vitet nëntëdhjetë në Ballkan:  obstruksion në vend të perspektivës civilizuese dhe dimensionit human

REKOM-znak-mali

Koalicioni KOMRA i bënë ftesë qeverive të vendeve post-jugosllave që ta fillojnë aksionin e zgjidhjes së fatit të 10,167 personave të zhdukur në lidhje me luftën në hapësirën e Kroacisë, Bosnjës dhe Hercegovinës (B dhe H) dhe Kosovës. Së paku 1,300 persona herën e fundit janë parë në një prej objekteve të paraburgimit në B dhe H. Është parakusht që komisionet qeveritare të ndalen së paraqituri si zëdhënës të interesave të partive në pushtet dhe që, së këndejmi, ndaj të gjitha viktimave të marrim qëndrim të barabartë dhe në interes të familjeve dhe të publikut të njohin fatin e personave të zhdukur. Fakti se në vitin 2019 janë identifikuar mbetjet mortore të vetëm 85 personave, prej tyre 60 persona të zhdukur në luftën në B dhe H dhe 25 të zhdukur në hapësirën e Kroacisë, tregon për aleancën në obstruksionin e zgjidhjes së trashëgimisë së rëndë të së kaluarës së përbashkët. Brengos praktika se nuk po fillojnë zhvarrosjet e lokacioneve të njohura të varrezave masive. Ka tregues serioz që organet e caktuara shtetërore, siç është Ministria e Mbrojtjes e Republikës së Serbisë, si dhe komandantët e formacioneve të luftës disponojnë me të dhëna mbi një numër të madh të lokacioneve të varrezave masive, por se këto informacione ruhen në kuadër të „fshehtësive zyrtare“ dhe në arkiva private.

Share

(srpski) Pamtimo genocid u Srebrenici

(srpski) Pamtimo genocid u Srebrenici

Në dispozicion në srpski.

Share

Me rastin e vendimit të Gjykatës së Lartë të Beogradit për krimin e kryer në fshatin Tërnjë

Me rastin e vendimit të Gjykatës së Lartë të Beogradit për krimin e kryer në fshatin Tërnjë

#IzSudnice - Sajt  - 4Më 16 prill 2019, Gjykata e Lartë e Beogradit ka marrë vendimin me të cilin e liroi Pavlle Gavrilloviqin, kurse Rajko Kozlinën e ka shpallur fajtor dhe e ka dënuar me 15 vjet burgim për krimin e kryer në fshatin Tërnjë më 25 mars 1999. Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) e konsideron që Gjykata e Lartë gaboi kur, duke i vlerësuar dëshmitë, ka liruar nga përgjegjësia Pavlle Gavrilloviqin, ndërsa dënimi që u shqiptua ndaj Kozlinës është shumë e ulët në krahasim me peshën dhe pasojat e krimit që ai e kishte kryer.


Share