FDH-PD-010 Materiale gjyqësore nga gjykimet e pjesëtarëve të njësisë paramilitare SHKORPIONËT për krime ndaj civilëve në Podujevë

PERIUDHA: 1999-2011.

BURIMI PRIMAR: MPB e Republikës së Serbisë, SPB i  Prokuples, Gjykata e Qarkut në Prokuple, Gjykata e Qarkut në Beograd – Paneli për krime të luftës, Prokuroria publike e qarkut e Republikës së Serbisë, Gjykata e Apelit në Beograd, familja Bogujevci.

VËLLIMI  DHE MEDIUMI:  3 kuti arkivore

PËRMBAJTJA:  Fondi përmban dokumentacionin dhe  dëshmi me shkrim nga gjykimi i të akuzuarve Sasha Cvjetan dhe Dejan Demiroviq për vrasje të anëtarëve të familjes Bogujevci në Podujevë në vitin 1999, dokumentacionin e krijuar gjatë procedurës penale kundër Zheljko Gjukiqit dhe të tjerëve para Panelit për krime të luftës i Gjykatës së Qarkut në Beograd, transkiptet e dëshmisë nga gjykimi i Zheljko Gjukiqit dhe i të tjerëve, dokumentacionin e siguruar nga SPB-ja e Prokuples dhe të i PPK Prokuple, raportin mbi angazhimin e formacionit rezerv për nevojat e NjSA, korrespondencat, autorizimet, artikujt gazetaresk, dokumentacionin nga mediat, letra të familjes Bogujevci.

SISTEMI I RENDITJES:  Kronologjik, sipas datës

Nuk pritet rritja e fondit

GJUHA:  serbe, shqipe

Share