Ivanka Kostić

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radila je u Fondu za humanitarno pravo na istraživanju ratnih zločina i povredama ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji (1993-1997.); Norveškom savetu za izbeglice na Projektu građanskih prava (1997-2004.), vodila je kancelariju Norveškog saveta za izbeglice u Beogradu, potom Projekat građanskih prava u Srbiji. Jedan je od osnivača i Izvršni direktor PRAXIS-a nevladine organizacije u Beogradu,  koja bavi pružanjem pravne pomoći raseljenim licima, Romima i drugim marginalizovanim grupama, a po pitanju pristupa imovinskim i statusnim pravima, pravu na pravni subjektivitet i zaštitu žrtava od nasilja u porodici.

Share

3 Comments

Leave A Reply


+ six = 15