Odluka Komiteta protiv torture – slučaj Danilovgrad

Podnosilac predstavke: Hajrizi Džemajl i ostali (koje su u postupku zastupali punomoćnici)
Oštećeni: Hajrizi Džemajl i ostali
Država potpisnica: Jugoslavija
Datum podnošenja predstavke: 11. novembar 1999.
Datum usvajanja odluke: 21. novembar 2002.

Komitet protiv mučenja, osnovan u skladu sa članom 17 Konvencije protiv mučenja i svih svirepih, nehumanih i ponižavajućih kazni ili postupaka, na sjednici održanoj 21. novembra 2002, okončavši razmatranje predstavke br. 161/2000, podnijete Komitetu protiv mučenja od strane g. Hajrizija Džemajla i ostalih a u skladu sa članom 22 Konvencije protiv mučenja i drugih svirepih, nehumanih i ponižavajućih kazni ili postupaka, uzevši u obzir sve informacije dostavljene od strane podnosilaca predstavke, njihovih punomoćnika, kao i države potpisnice.

Preuzmite odluku

Share