Primerene kazne optuženima Musliu i Tahiri za otmicu i prinudu na Kosovu

Okružni sud u Gnjilanu/Gjilan je 5.10.2010. godine u ponovljenom postupku izrekao jedinstvene kazne optuženima Shefqetu Musliu i Besimu Tahiri zbog krivičnog dela otmice iz člana 64. stavovi 1, 2. i 4. KZS i pokušaja krivičnog dela iznude iz člana 180. KZS. Optuženi Muslu osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od deset (10) godina i šest (6) meseci  dok je optuženom Besimu Tahiri  izrečena kazna zatvora u trajanju od šest (6) godina i devet (9) meseci.

Fond za humanitarno pravo Kosovo smatra da je presuda pravedna i zasnovana na zakonu a kazna adekvatna težini učinjenog krivičnog dela. Ovakva odluka će pozitivno uticati na buduće učinioce ovih krivičnih dela dok, sa druge strane, pruža moralnu satisfakciju žrtvama.

Optuženi Musliu osuđen je zbog otmice svedoka AK 8.09.2001. godine u Novom Selu/Novosellë [Vitina/Viti], koje je počinio sa drugim nepozantim izvršiocima. Optuženi je svedoku AK, koji se u momentu otmice nalazio u svom autu, naredio da ga prati do jedne garaže, a kada su stigli, zatvorio ga je unutra i oko pola sata ga maltretirao da bi ga prinudio da mu pruži informacije o nalogu za njegovo pritvor [optuženog Musliu]; zbog pokušaja prinude svedoka 1 počinjenog 24.04.2002. godine u Gnjilanu/Gjilan, kada je optuženi Musliu zaustavio motorno vozilo u kojem je bio svedok 1 i držeći u rukama nešto što je svedoku ličilo na vatreno oružje tražio novac; kidnapovanje svedoka 3 i 4 počinjenog u septembru 2000. godine u selu  Dobrčane/Dobërqan, u saizvršilaštvu sa optuženim Besimom Tahiri, kojom prilikom su  ove svedoke držali zatvorene nekoliko dana.

Ovaj krivični postupak je pokrenut optužnicom od 9.12.2003. godine protiv Shefqeta Musliu, Besima Tahiri, Jetona Arifi i Feriza Qerimi. Dana 18.12.2003. optužnica je podignuta i protiv Xhevdeta Musliu. Dopunjenom optužnicom od 21.01.2004. optuženom Musliu je stavljeno na teret otmica svedoka 3, 4, AK i FY, prinuda u pokušaju, nedozvoljeno nošenje oružja i kriminalno udruženje; optiženom Besimu Tahiri učestvovanje u kidnapavnju svedoka 3, 4 i FY i nedozvoljeno nošenje oružja; optuženom  Jetonu Arifi učestvovanje u kidnapovanju svedoka 3 i 4 i kriminalno udruženje, optuženom Ferizu Qerimi kidnapovanje svedoka FY, nedozvoljeno nošenje oružja i kriminalno udruženje i optuženom Xhevdetu Musli prinuda i izazivanje opšte opasnosti.

Prvostepeno suđenje počelo je 16.02.2004. godine pred međunarodnim većem Okružnog suda u Gnjilanu/Gjilan. Okončano je presudom od 25.06.2004. godine, kojom je optuženi Shefqet Musliu oglašen krivim i osuđen na jedinstvenu  kaznu zatvora u trajanju od dvanest (12) godina, optuženi Besim Tahiri na jedinstvenu kazna zatvora u trajanju od sedam (7) godina, optuženi Feriz Qerimi na kaznu zatvora u trajanju od pet (5) godina dok su Jeton Arifi i Xhevdet Musliu oslobođeni optužbi. Vrhovni sud Kosova/Kosovë, postupajući po žalbama branilaca, 27.03.2007. delimično je ukinuo prvostepnu presudu u odnosu na optužene Musliu, Qerimi i Tahiri i predmet vratio na ponovno suđenje u pravcu krivičnog dela otmice oštećenog FY.

Share