Përfundon gjykimi për tentim vrasjen e tre serbëve

Më 16 janar 2008, Gjykata e Qarkut në Gjilan/Gnjilane e ka dënuar Sadat Fejzën me heqje lirie në kohëzgjatje prej 6 vjetësh dhe 6 muajsh për shkak të sulmit ndaj serbëve  Zvonko Kostić, Branko Palošević dhe priftit ortodoks Dragan Kojić në korrik të vitit 2000. Në bazë të monitorimit të këtij gjykimi, FDH vlerëson se procesi gjyqësor është zhvilluar në përputhje me ligjin dhe se dënimi i shqiptuar është në suazat të parapara me ligj për këtë vepër penale.

Më 12 korrik 2000, rreth orës 12.00 në dalje nga fshati Kllokot/Klokot të komunës së Vitisë/Vitina, Sadat Fejza ka hasur me veturën e tij në veturën në të cilin ishin Dragan Kojić [fshati Vrboc/Vrbovac, komuna e Gllogocit/Glogovac], Zvonko Kostić [Viti/Vitina] dhe Branko Palošević. Në çastin kur veturat e tyre u barazuan, Sadati ka shtënë nga revolja e tij mbi veturën tjetër duke i plagosur udhëtarët e tij. Dragan Kojić, Branko Palošević dhe Zvonko Kostić kanë pësuar me këtë rast lëndime të rënda trupore.

Gjykata e Qarkut në Gjilan/Gnjilane e ka dënuar më 24 qershor 2001 Sadat Fejzën me burgim prej 6 vjetësh dhe gjashtë muajsh. Ky vendim, më pas, u konfirmua më 9 maj 2002 nga Gjykata Supreme e Kosovës.

Sadat Fejza u arrestua më 15 prill 2005 për shkak të vuajtjes së dënimit. Atëbotë, mbrojtësi i tij ka ushtruar ankesën duke kërkuar pezullimin e vendimit mbi dënimin e klientit të tij. Gjykata e Qarkut në Gjilan/Gnjilane e refuzoi këtë ankesë, mirëpo pas shqyrtimit të saj në Gjykatën Supreme të Kosovës, lënda e Sadat Fejzës kthehet në rigjykim në Gjykatën e Qarkut në Gjilan/Gnjilane.

Në procesin e ripërsëritur gjyqësor i cli ka filluar më 7 shtator 2007, Kolegji Penal i Gjykatës së Qarkut të Gjilanit/Gnjilane i kryesuar nga gjykatësi italian Maurizio Salustro, ka marrë në pyetje dy dëshmitarë – të dëmtuar në këtë rast, një dëshmitar të mbrojtjes dhe të akuzuarin. Gjatë ballafaqimit me të akuzuarin në kuadrin e procedurës së nxjerrjes së provave, Dragan Kojić dhe Zvonko Kostić e kanë identifikuar Sadat Fejzën. Pas shtatë ditësh të procesit gjyqësor, Kolegji Penal i ka shqiptuar të akuzuarit vendimin për dënim.

FDH – Kosova konsideron se gjykimi është zhvilluar në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi. Gjatë përcaktimit të shkallës së dënimit, duket se gjyqi ka marr në konsideratë si rrethanë lehtësuese deklaratat e të dëmtuarve Zvonka Kostića dhe Dragan Kojić, të cilët gjatë shqyrtimit kryesor kanë vlerësuar se ripërtëritja e gjykimit në lëndën e Sadat Fejzës “hap plagët e vjetra me të cilat ata tani ishin pajtuar” dhe se ata ia kanë falur Sadat Fejzës atë çfarë u kishte shkaktuar.

Kontakt personi: Koordinatori i projektit, Anka Kurteshi Hajdari

Telefon: 038/243 488

Email: anka@hlc-kosovo.org

Share