Lidhur me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit për padinë e gjeneralit Dikoviq kundër FDH-së dhe Natasha Kandiqit

Lidhur me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit për padinë e gjeneralit Dikoviq kundër FDH-së dhe Natasha Kandiqit

post_apelacioniGjykata e Apelit në Beograd e ka konfirmuar  aktgjykimin e shkallës së parë të Gjykatës së Parë Themelore të Beogradit, me të cilën shefit të Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë së Serbisë i është dhënë shuma në lartësi prej 550.000 dinarësh për kompensim të dëmit për shkak të vuajtjeve shpirtërore të shkaktuara nga cenimi i nderit dhe i autoritetit e të cilat, siç ka gjetur gjykata, ia kanë shkaktuar Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH), me publikimin e akuzave të pavërteta të fakteve në Dosjen „Ljubisha Dikoviq”, dhe themeluesja e FDH-së, Natasha Kandiqi, me paraqitjen në publik të akuzave të pasakta faktike dhe vlerësimeve gjyqësore, të cilat kanë konotacion fyes dhe e fyejnë dinjitetin njerëzor. FDH konsideron se vendimi i gjykatës në mënyrë drastike ndryshon nga praktika e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, se në mënyrë plotësuese e ka kufizuar hapësirën për debat mbi çështjet me interes publik si dhe se i mbron funksionarët shtetëror nga secila kritikë si dhe nga hulumtimi publik i përgjegjësisë së mundshme penale për krimet e kryera të luftës. FDH do të deponojë ankesë në Gjykatën Kushtetuese.


Share

Ministria e mbrojtjes i fsheh të dhënat mbi pjesëtarët aktiv të Ushtrisë së Serbisë të akuzuar për krime të luftës

Ministria e mbrojtjes i fsheh të dhënat mbi pjesëtarët aktiv të Ushtrisë së  Serbisë të akuzuar për krime të luftës

Ministarstvo odbrane

Në datën 18 korrik të vitit 2016, Komisionari për informata të rëndësisë publike dhe mbrojtje të të dhënave mbi personalitetin (Komisionari) i është drejtuar me kërkesë Qeverisë së Republikës së Serbisë që ta sigurojë ekzekutimin e vendimit  të saj të muajit maj të vitit 2014, me të cilin e ka urdhëruar Ministrinë e mbrojtjes (MM) që Fondit për të Drejtën Humanitare (FDH) t’ia dorëzojë informacionet nëse dy oficerë të Ushtrisë së Serbisë (US) – Pavle Gavriloviqi dhe Rajko Kozlina – edhe më tutje janë në shërbim aktiv [pas ngritjes së aktakuzës kundër tyre për krime të luftës). FDH konsideron se Qeveria e Serbisë duhet që në mënyrë prioritare të veprojë në lidhje me këtë kërkesë të Komisionarit, që t’i urdhërojë MM që informacionet e kërkuara t’i dorëzojë dhe me këtë qartazi ta bëjë me dije se organet shtetërore nuk guxojnë ta shkelin të drejtën e publikut për të qenë në dijeni për faktet e krimeve  të së kaluarës dhe rolin e shtetit në to, posaçërisht kur në ato krime janë të përfshirë persona, të cilët edhe më tutje janë në shërbim shtetëror.

Share

Me rastin e aktgjykimit lidhur me akuzat e gjeneralit Dikoviq kundër FDH-së dhe Natasha Kandiqit

Me rastin e aktgjykimit lidhur me akuzat e gjeneralit Dikoviq kundër FDH-së dhe Natasha Kandiqit

sud-d-kGjykata e Parë Themelore në Beograd e ka sjellë aktgjykimin, me të cilin pjesërisht e ka miratuar kërkesën e shefit të Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë së Serbisë për kompensimin e dëmit për shkak të dhembjeve të përjetuara shpirtërore për shkak të cenimit të ndertit dhe të autoritetit, të cilat ia kanë shkaktuar: Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH), me publikimin e akuzave faktike të pavërteta në Dosjen ‘Ljubisha Dikoviqi’, dhe Natasha Kandiqi, me paraqitjen në publik të akuzave të pasakta faktike dhe gjykimeve vlerësuese, që kanë ngjyrime fyese dhe e fyejnë dinjitetin njerëzor. Gjykata ai ka gjykuar shefit të Shtabit të Përgjithshëm 550.000 dinarë, duke vlerësuar se shuma e kërkuar (1.000.000.) është tejet e lartë.

Share