Primena Zakona o upotrebi jezika u institucijama na Kosovu

U periodu od jula do oktobra 2007. godine Fond za humanitarno pravo – Kosovo (FHP – Kosovo) sproveo je istraživanje da li i u kojoj meri lokalne kosovske institucije, Skupština Kosova, Okružni i Opštinski sud u Prištini/Prishtinë, Kosovska agencija za imovinu i Dom zdravlja IV primenjuju Zakon o upotrebi jezika. Istraživanje je sprovedeno u multietničkim opštinama (Prizren/Prizren, Kosovo Polje/Fushë Kosovë, Klina/Klinë, Gnjilane/Gjilan Peć/Peja, Dragaš/Dragash), u opštinama u kojima su Albanci većina (Srbica/Skenderaj, Dečane/Deçan, Glogovac/Gllogovc, Mališevo/Malishevë, Podujevo/Podujevë), kao i u opštinama u kojima su Srbi većinsko stanovništvo (Štrpce/Shtërpcë, Leposavić/Leposaviq, Zubin Potok/Zubin Potok i Zvečan/Zveçan). Priština/Prishtinë i Mitrovica/Mitrovicë su posmatrani kao posebni slučajevi.

Share

Bilten: Suđenja za ratni zločin u Srbiji

U Srbiji su u toku četiri suđenja za ratni zločin: dva za ratni zločin protiv Bošnjaka, jedno za ratni zločin protiv albanskih zarobljenika i jedno za ratni zločin protiv albanskih civila

Share

Đorović G. Lakić, potpukovnik VS: Vojna Naredba podstiče na neprijavljivanje i prikrivanje optuženih pred Haškim tribunalom

U vojnom službenom listu broj 39/2006. od 11. decembra 2006. godine, objavljena je Naredba ministra odbrane Republike Srbije o postupanju pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u odnosu na lica optužena pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju (MKTJ), kojom se pripadnici Vojske i Ministarstva odbrane podstiču na neprijavljivanje i prikrivanje lica optuženih pred MKTJ, jer im se umesto obaveznog i neizbežnog krivičnog progona za učinjena teška krivična dela, stavlja u izgled (i to javno, u službenom glasilu) samo eventualna disciplinska odgovornost.

Share

Novodoneta vojna naredba jasna je podrška Vojske i Ministarstva odbrane haškim beguncima

Prema mišljenju Fonda za humanitarno pravo, naredba koju je doneo ministar odbrane o postupanju pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u odnosu na lica optužena pred Haškim tribunalom u suprotnosti je s odredbama Krivičnog zakonika i Ustava Republike Srbije

Share

Pritisak na sudsko Veće koje sudi za ubistvo premijera Zorana Đinđića

Fond za humanitarno pravo (FHP) upozorava da se pojačava pritisak na Veće Posebnog odeljenja Okružnog suda u Beogradu pred kojim se odvija proces za ubistvo premijera Zorana Đinđića, a pre svega na predsedavajućeg sudiju Marka Kljajevića, što se podudara sa nagoveštajem završetka dokaznog postupka.

Share

Regionalne konsultacije sa umetnicima

Haris Pašović, profesor i reditelj, Akademija scenskih umetnosti, Sarjevo, BiH:
”Ako se govori o instrumentu koji će nas približiti nekom našem idealu rješavanja pitanja istorijskog pamćenja, koje nije strogo umjetnički instrument ili nije uopće umjetnički, nego je znači jedan društveni, socijalni i politički možda i antropološki instrument, za mene to jeste Komisija za istinu i pomirenje ili ekvivalent toj komisiji kako je znamo iz Južne Afrike. I ja bih volio kada bi postojala jedna takva komisija na tlu bivše Jugoslavije koja bi omogućila ljudima koji nose teret zločina u sebi i onim ljudima koji nose teret žrtve u sebi da iskomuniciraju to na jednom širem nivou, jer taj zločin i ta žrtva su masovni i sudovi će moći samo djelomično da riješe taj problem.


Share

Političke elite u Srbiji su neodgovorne prema nasleđu prošlosti

Vlada Republike Srbije ozbiljno ograničava uspostavljanje vladavine prava time što ne hapsi haške optuženike koji se skrivaju u Srbiji, što ne sprovodi reforme u policiji, vojsci i bezbednosnim službama, što utiče na tužilaštvo za ratne zločine da sprečava utvrđivanje istine u vezi sa učešćem institucija Srbije

Share

Vrhovni sud Srbije nezakonito ukinuo prvostepenu presudu u predmetu Ovčara

Odluka Vrhovnog suda o ukidanju prvostepene presude u predmetu Ovčara je pravno i činjenično neutemeljena. Vrhovni sud nastavlja praksu da svaku prvostepenu presudu za ratne zločine ukine i vrati na ponovno suđenje.

Share

Tužba za naknadu štete protiv Srbije zbog torture u Sandžaku 1994. godine

Fond za humanitarno pravo (FHP) je 11. decembra 2006. godine podneo tužbu za naknadu štete protiv Republike Srbije u ime Šefćeta Mehmedovića, Bošnjaka iz Novog Pazara, zbog etnički motivisane torture koju su nad njim izvršili inspektor Bratislav Gerić, izvesni inspektor ”Nino” i nekoliko drugih ”NN” pripadnika SUP-a Novi Pazar u maju 1994. godine. Zbog posledica batinjanja, zdravlje Šefćeta Mehmedovića je ozbiljno i trajno narušeno.


Share