KONFERENCA: VLERËSIM I QASJES SË KOMUNITETEVE PAKICË NË SISTEMIN E DREJTËSISË NË KOSOVË

Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë më datën 20 prill 2010 ka mbajtur konferencën me titull Vlerësim i qasjes së komuniteteve pakicë në sistemin e drejtësisë në Kosovë, në të cilën konferencë është prezantuar raporti i FDH së mbi qasjen në institucionet gjyqësore të përfaqësueseve të komuniteteve pakicë në Kosovë. Në konferencë kanë marrë pjesë 60 pjesëmarrës, përfaqësues të gjykatave të qarkut, gjykatave komunale, gjykatave komunale për kundërvajtje, përfaqësues të zyrave ndërlidhëse me gjykata, përfaqësues të EULEX-it, ECLO-së, ICO-së, ombudspersonit, përfaqësues të organizatave joqeveritare të huaja dhe gjithashtu përfaqësues të komuniteteve pakicë që jetojnë në Kosovë.


Share