Škorpioni – svedok Slobodan Stojković – transkripti

Objavljujemo dva svedočenja Slobodana Stojkovića koji je svedočio u dva postupka protiv jedinice ”Škorpioni”.

Transkripte možete preuzeti ovde:

Svedok Slobodan Stojković Bugar – predmet Tolimir – MKTJ – 1.12.2010.

Svedok Slobodan Stojković Bugar – predmet Sl. Medić – Okružni sud u Beogradu – 23.02.2006.

Share

Predmet: STARI MAJDAN (Nenad Malić)

Veće za ratne zločine Oktužnog suda u Beogradu, kojim je predsedavao sudija Vesko Krstajić, izreklo je 7.12.2009. godine osuđujuću presudu optuženom Nenadu Maliću, kojom ga je osudilo na kaznu zatvora u trajanju od trinaest (13) godina za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Starom Majdanu, opština Sanski Most. Za isti događaj Nenad Malić je 2002. godine optužen u odsustvu pred Kantonalnih sudom u Bihaću (BiH). Na zahtev tog suda, Ministarstvo pravde BiH je prosledilo predmet pravosudnim organima Republike Srbije, uz molbu za preuzimanje krivičnog gonjenja.

Fond za humanitarno pravo smatra da je presuda, s obzirom da je utvrđeno da je krivično delo izvršeno u stanju bitno smanjene uračunljivosti, zasnovana na zakonu i u skladu sa težinom zločina. Ipak, FHP smatra da nije primereno da se sud prilikom odmeravanja kazne za ratni zločin poziva na olakšavajuću okolnosti kao što su porodične, imovisnke i statusne prilike optuženog. Ako se uzmu u obzir okolnosti i način izvršenja krivičnog dela, i da je pobuda iz koje je izvršeno ubistvo nacionalna mržnja i osveta, kazna na koju je Nenad Malić osuđen ne dovodi do satisfakcije porodica žrtva i oštećenog.


Share

Predmer: GNJILANSKA GRUPA (Fazli Ajdari i dr.)

Optužnica tereti optužene da su kao pripadnici OVK u periodu od početka juna do kraja decembra 1999. godine svesno i voljno naređivali i vršili prema civilnom stanovništvu srpske i nealbanske nacionalnosti i pojedinim pripadnicima albanske nacionalnosti protivzakonita zatvaranja, nečovečna postupanja, mučenja, silovanja, ubistva, telesna povređivanja, nanošenja velikih patnji i pljačkanje imovine, što je imalo za posledicu da je najmanje 80 lica surovo mučeno do smrti i ubijeno.


Share